Input:

č. 3/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 3/1955 Sb. rozh. tr.
Zakáľačka bravov bez úradného povolenia (tzv. čierna zakáľačka) zakladá trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 136 tr. zák. iba vtedy, keď páchateľ je samostatne hospodariaci roľník, ktorý nesplnil povinnú dodávku bravčového mäsa alebo znížil plánovaný stav bravov. Ináč čierna zakáľačka zakladá priestupok proti ochrane živočišnej výroby podľa § 56 tr. zák. spr., poprípade v jednočinnom súbehu s priestupkom podľa § 88 ods. 1 tr. zák. spr., keď páchateľ neodovzdá predpísanú masť (alebo iné čiastky zabitého brava), čím by bola rušená výživa obyvateľstva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. októbra 1954, 2 Tz 126/54.)
Obvinený hospodáriaci ako poľnohospodár na necelých 2 ha poľnohospodárskej pôdy a zamestnaný okrem toho ako robotník (cestársky pomocník) zabil bez úradného povolenia jednu ošípanú, z ktorej neodovzdal predpísanú dávku masti.
Ľudový súď v Stropkove uznal obvineného vinným trestným činom ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 tr. zák. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal predseda Najvyššieho súdu, zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd videl splnenú skutkovú podstatu uvedeného trestného činu v tom, že obvinený neodovzdal predpísanú dávku masti z ošípanej načierno zabitej.
Ľudový súd bez toho, aby bol mal zistené všetky okolnosti dôležité pre posúdenie, že podľa ktorých ustanovení zákona má byť konanie obvineného súdené, nesprávne si vyložil ustanovenie § 135 tr. zák. a nesprávne ho použil na zistené konanie obvineného.
Aby niekto spáchal trestný čin ohrozenia zásobovania podľa § 136 tr. zák. je treba, aby išlo o súkromného podnikateľa, ktorý má záväzky plynúce z jednotného hospodárskeho plánu. Treba preto, aby bolo zistené, či obvinený mal nesplnené dodávkové povinnosti a či nedodržal plánovaný stav ošípaných. Za predpokladu, že toto bude zistené, treba skúmať, či obvinený tým, že zabil ošípanú, znemožnil splnenie predpísaných dodávok v mäse alebo doplnenie plánovaného stavu ošípaných, alebo či tým plánovaný stav ošípaných znížil. Keď súd spozná, že obvinený nemal splnené dodávky v mäse alebo čiernou zakáľačkou znížil plánovaný stav ošípaných, bude mať obyčajne dostatočný skutkový podklad na zistenie, že obvinený nesplnil