Input:

č. 20/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 20/1964 Sb. rozh. tr.
Ustanovenie § 79 ods. 1 tr. zák. o znížení trestných sadzieb u mladistvých na polovicu sa týka iba trestu odňatia slobody. Preto uloženie peňažného trestu mladistvému pod hranicu 500,- Kčs stanovenú § 53 odst. 1 tr. zák. je neprípustné.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. 10. 1963 - 9 Tz 89/63)
Okresný súd v Čadci rozsudkom z 22. 12. 1962 sp. zn. 1T 142/62 uložil mladistvému za trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. peňažný trest v sume 400,- Kčs.
Na sťažnosť pre porušenie zákona Nejvyšší súd tento rozsudok zrušil a vec vrátil Okresnému soudu v Čadci na nové prejednanie a rozhodnutie.
Z odôvodnenia:
Uvedeným rozsudkom bol mladistvý uznaný vinným, že vo večerných hodinách 26. júla 1962 v Martine odcudzil v maringotke zo skrine svojmu spolubývajúcemu peňaženku s obnosom 725,- Kčs a ukryl ju do krovia. Toto konanie bolo posúdené ako trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. a mladistvému bol podľa tohto zákonného ustanovenia uložený peňažný trest v sume 400,- Kčs.
Okresný súd rozhodoval o obžalobe beztoho, že by obžalovaný a jeho obhajca mali zaistené v súlade so zákonom právo na prípravu k hlavnému pojednávaniu. Podľa § 198 ods. 1 tr. por. stanoví predseda senátu deň hlavného pojednávania tak, aby obžalovaný a jeho obhajca mali od doručenia predvolania aspoň päťdnovú lehotu k príprave. Túto lehotu možno skrátiť len so súhlasom obhájcu a u