Input:

č. 15/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 15/1961 Sb. rozh. tr.
Vodičom, ktorí sa dopustili trestného činu pod vplyvom alkoholu, opätovne hrubo porušujúc dopravné predpisy najmä pokiaľ mala autohavária smrteľné následky, treba ukladať prísne bezpodmienečné tresty odňatia slobody a zákaz riadiť motorové vozidlo na dlhšiu dobu.
(Rozhodnutie Vyššieho vojenského súdu z 19. mája 1960, To 43/60.)
Obžalovaný dňa 6. marca 1960 v Podbranči, okr. Myjava, v odpoludňajších hodinách vypil presne nezistené množstvo koncentrovaného alkoholu a potom večer znovu presne nezistené množstvo koncentrovaného alkoholu, čím si spôsobil ťažkú opilosť, hoci vedel, že aj po prvom aj po druhom použití alkoholu bude riadiť vlastné auto v okolí Myjavy po verejných cestách a vo večerných hodinách riadil svoje vozidlo v opilom stave zo Starej Myjavy do Myjavy a nezastavil ani keď sa mu skazili svetlá, išiel po ľavej strane cesty, v dôsledku čoho narazil na peši idúcich G. a K., pričom G. utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol a K. utrpel ľahké zranenie.
Vojenský obvodový súd v Bratislave uznal obžalovaného vinným trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. a trestným činom ublíženia na zdraví z nedbalosti podľa § 222 ods. 1 a 2 tr. zák. a odsúdil ho podľa § 222 ods. 2 s použitím § 22 ods. 1 tr. zák. na 2 (dva) roky odňatia slobody bezpodmienečne.
Podľa § 51 ods. 2 písm. a) tr. zák. vyslovil zákaz činnosti riadenia motorového vozidla na 5 (päť) rokov.
Podľa § 46 ods. 3 tr. zák. vyslovil stratu vojenskej hodnosti obžalovaného a podľa § 244 ods. 2 tr. zák. vyslovil povinnosť nahradiť . spôsobenú škodu 270,60 Kčs a vd. G. spôsobenú škodu 2318,60 Kčs. S nárokom na ďalšiu škodu odkázal menovanú na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Vyšší vojenský súd odvolanie obžalovaného podľa § 281 tr. por. zamietol a k odvolaniu vojenského obvodového prokurátora zrušil rozsudok súdu I. stolice vo výroku o treste odňatia slobody a obžalovanému podľa § 222 ods. 2 tr. zák. za použitia § 22 ods. 1 tr. zák. uložil trest odňatia slobody na 3 (tri) roky.
Ostatné výroky rozsudku I. stolice ponechal nedotknuté.
Z odôvodnenia:
Proti rozsudku súdu I. stolice podali v zákonnej lehote odvolanie obžalovaný aj prokurátor.
Z podnetu podaných odvolaní, preskúmal odvolací súd rozsudok súdu I. stolice v celom rozsahu, aj konanie, ktoré mu predchádzalo.
Z dôkazného materiálu obsiahnutého v trestnom spise, najmä z výpovedí svedkov A. a B., ktoré sú v súhlase s doznaním obžalovaného, vyplýva, že obžalovaný kritického dňa požil alkoholické nápoje, hoci vedel, že bude riadiť motorové vozidlo. Ďalším dôkazným materiálom, a to protokolom VB-DI Myjava, objektívnym lekárskym vyšetrením OÚNZ Myjava, ako aj prevedenou skúškou na alkohol v krvi, podľa ktorej bolo zistené u obžalovaného 2,2 promile alkoholu, je potvrdzované, že obžalovaný požil alkoholické nápoje vo väčšom množstve, najmenej však ním doznaných 8 kalíškov domácej slivovice a že bol v značnom alkoholickom opojení, ktoré podľa lekárskeho vyjadrenia zodpovedalo ťažkému stupňu opilosti. Ohrozenie života alebo zdravia ľudí bolo teda zo strany obžalovaného konkrétne. Súd I. stolice teda skutok obžalovaného v tejto časti správne zistil a správne ho tiež posudzoval podľa § 187 ods. 2 tr.