Input:

č. 100/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 100/1958 Sb. rozh. obč.
Proti pohľadávke vlastníka domu na zaplatenie nájomného, podliehajúceho povinnosti skládan‘a na účet podľa § 12 zák. č. 80/ 1952 Zb., nie je prípustné započítanie pohľadávky na nákladoch nájomníka, vynaložených na opravu nehnuteľnosti.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. januára 1958, Cz 749/57.)
Žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia nájomného v sume 356 Kčs za užívanie bytu. Žalovaný namietol na započítanie sumu 250 Kčs, ktorú zaplatil za umyvadlo a za jeho inštaláciu.
Ľudový súd v Bratislave žalobe vyhovel z toho dôvodu, že žalovaný uznal zažalovaná pohľadávku a nemôže presunúť na vlastníka domu náklady za umyvadlo, ktoré zriadil výlučne v svojom záujme a nie v prospech vlastníka domu.
Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu žalovaného a. znížil sumu priznanú súdom prvej stolice na 106 Kčs. Došiel k záveru, že žalovaný, ktorý zriadil umyvadlo, konal zrejme v prospech žalobcu a má nárok na náhradu nákladov, ktorými bol žalobca obohatený.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Ak je dom v spoluvlastníctve niekoľkých osôb, ako je to podľa obsahu spisov pravdepodobne v súdenej veci, sú k pqjlaniu žaloby nä zaplatenie nájomného oprávnení spoluvlastníci, ktorí predstavujú väčšinu hlasov spoluvlastníckych, počítaných podľa veľkosti podielov (§ 135 obč. zák.). Správa domu by nemala vôbec procesnú spôsobilosť, pokiaľ by neišlo o národnú správu v zmysle dekrétu č. 50/1945 Zb. n. SNR alebo o domovú správu v zmysle § 9 zák. č. 106/1953 Zb. a príslušných provádzacích predpisov.
K tomuto nedostatku mal súd prizerať z úradnej povinnosti <§ 27 ods. 1 o. s. p.) a za účelom jeho odstránenia mal postupovať podľa § 27 ods. 2 o. s. p.
Obsah vyjadrenia žalobcu nasvedčuje tomu, že nájomné z domu podlieha povinnosti skládania na osobitný účet u peňažného ústavu podľa § 12 zák. č. 80/1952 Zb.
Podľa § 12 cit. zákona vlastník (spoluvlastníci) budovy, z ktorej sa platí daň z budov prenajatých a z ktorej nájomné v peniazoch prevyšuje 3000 Kčs ročne, je povinný odvádzať nájomné na oso- A bitný účet nájomného u peňažného ústavu, pričom ujednania o znížení alebo