Input:

č. 100/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 100/1955 Sb. rozh. obč.
Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona daný účastníkem generálnímu prokurátorovi nebo předsedovi nejvyššího soudu není okolností, jakou má na mysli § 444 o. s. ř.
(Rozhodnuti krajského soudu v Liberci z 8. února 1955, 4Co 38/55.)
Dlužnice, která byla rozsudkem lidového soudu v Jablonci n. N., potvrzeným rozsudkem krajského soudu v Liberci, uznána povinnou zaplatit vymáhajícímu věřiteli 645,64 Kčs, podala u generálního prokurátora podnět, aby přezkoumal uvedená rozhodnutí obou soudů a nabízela důkazy, že zboží, k jehož zaplacení byla rozsudky odsouzena, nepřevzala.
Lidový soud v Jablonci n. N., pobočka v Tanvaldě, vyhověl návrhu dlužnice, aby výkon exekuce byl odložen až do vyřízení jejího podnětu podaného generální prokuratuře, neboť má za to, že dlužnicí jsou uplatňovány takové okolnosti, které, kdyby byly pravdivé a byly prokázány, by mohly mít za následek částečné nebo úplné zrušení exekuce.
Krajský soud návrh dlužnice na odklad exekuce zamítl.
Z odůvodnění:
Lidový soud k návrhu dlužnice povolil podle § 444 o. s. ř. odklad exekuce. Okolnosti, které mohou mít na následek zrušení exekuce, spatřoval lidový soud v tom, že dlužnice, která není spokojena s rozsudkem, podle kterého jako exekučního titulu byla exekuce povolena a který je vykonatelný a v právní moci, učinila u generálního prokurátora podnět, aby proti tomuto rozsudku podal stížnost pro porušení zákona.
Podání