Bytové družstvo a společenství vlastníkůGarance

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Bytové družstvo a společenství vlastníků

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9
Bytové družstvo a společenství vlastníků

Zdroj: Český statistický úřad

Český statistický úřad ČR eviduje ke konci roku 2016:

  • celkem 445 102 bytů ve vlastnictví 8 661 bytových družstev.

  • celkem 1 546 914 bytů spravovaných 62 894 společenství vlastníků.

BYTOVÁ DRUŽSTVA V LETECH 2002 – 2016

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Podle Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014, může být bytové družstvo založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Bytové družstvo může za stanovených podmínek provozovat i jinou činnost, která ovšem neohrozí uspokojování potřeby svých členů.

K založení musí mít družstvo nejméně tři členy. Každý člen se na základním kapitálu družstva podílí základním členským vkladem. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Družstvo je právnickou osobou, jehož činnost upravuje Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014.

Stanovy, které schvaluje členská schůze družstva, upravují podrobně činnost, práva a povinnosti členů, strukturu orgánů družstva a hospodaření

Graf: Počet bytů ve vlastnictví bytových družstev

Kraj 2016 

Počet BD v ČR
 
Počet bytů ve vlastnictví BD 
Hlavní město Praha  3819  89075  
Středočeský  469  31136  
Jihočeský  346  21496  
Plzeňský  134  8749  
Karlovarský  55  5718  
Ústecký  277  59309  
Liberecký  199  21366  
Králové-
hradecký  
256  15803  
Pardubický  172  14450  
Vysočina  168  14263  
Jihomoravský  932  33072  
Olomoucký  315  22743  
Zlínský  85  14722  
Moravsko-
slezský  
1434  93200  
Celkem v ČR 8661 445102 

Graf: Počet BD v ČR

Graf: Počet bytů ve vlastnictví BD

Bytová družstva a počet jejich bytů dle velikostních kategorií

Bytová družstva a počet jejich bytů podle
velikostních kategorií
 
   2016  
Kategorie podle počtu bytů  Bytová družstva
v ČR podle počtu bytů  
Byty v
bytových družstvech  
počet bytů 0  556  0  
počet bytů 1_4  339  796  
počet bytů 5_10  928  7002  
počet bytů 11_20  1855  28016  
počet bytů 21_40  1852  53125  
počet bytů 41_60  591  29383  
počet bytů 61_100  471  36411  
počet bytů 101_150  132  16169  
počet bytů 151_500  138  35036  
počet bytů 501_1000  45  31647  
počet bytů 1001_5000  68  145280  
počet bytů 5001 a více  9  62237  
nezjištěno  1677     
Celkový součet 8661 445102 

Graf: Bytová družstva podle počtu bytů

Graf: Počet bytů v BD podle velikostních kategorií

Velká bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2016

Velká bytová družstva jsou bytová družstva, která mají 20 a více zaměstnanců.

Kraj/Region 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Hl. m.Praha  22  22  21  21  17  19  20  19  17  16  
Středočeský  10  8  10  9  7  7  8  7  5  6  
Jihočeský  7  6  6  6  6  7  7  6  6  5  
Plzeňský  7  6  6  4  4  4  3  3  3  4  
Karlovarský  3  2  1  1  1  2  1  1  1  1  
Ústecký  15  12  12  12  10  12  15  14  14  14  
Liberecký  7  7  7  7  7  7  7  6  6  5  
Královéhradecký  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  
Pardubický  3  5  3  5  3  3  3  3  3  2  
Vysočina  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  
Jihomoravský  16  16  14  15  15  16  15  14  15  12  
Olomoucký  8  7  7  7  7  6  8  7  6  6  
Zlínský  9  7  7  8  7  9  8  7  7  7  
Moravskoslezský  13  13  13  14  13  16  15  15  15  14  
Celkem v ČR  130  122  118  120  108  119  121  113  108  102  

Graf: Velká bytová družstva v ČR

Graf: Velká BD v ČR v letech 2002 - 2016

Počet bytů ve vlastnictví velkých bytových družstev

Kraj/Region 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Hl. m.Praha  26 265  13 530  13 643  7 710  7 575  13 178  7 412  7 526  6 770  5992  
Středočeský  24 552  14 328  14 585  12 003  12 003  11 169  10 412  9 206  6 605  6894  
Jihočeský  22 372  16 768  13 876  11 699  11 699  13 596  12 997  12 319  11 551  10745  
Plzeňský  13 252  13 269  10 524  6 811  6 811  5 097  4 087  3 820  3 522  4397  
Karlovarský  6 201  4 833  3 741  3 425  3 425  3 703  3 009  2 885  2 766  2652  
Ústecký  56 779  48 109  50 835  51 217  48 882  47 622  52 151  51 374  50 183  49970  
Liberecký  17 777  18 475  17 620  16 110  16 110  15 022  16 154  14 391  13 490  12441  
Královéhradecký  10 743  17 474  13 535  13 290  13 290  12 294  11 686  10 941  9 224  8848  
Pardubický  14 278  10 738  7 658  8 130  6 862  6 291  5 185  5 166  4 747  2768  
Vysočina  11 461  13 875  13 255  11 963  11 963  11 511  10 820  10 303  9 959  10178  
Jihomoravský  31 336  27 432  21 746  24 317  24 317  19 086  26 498  19 736  20 561  14022  
Olomoucký  21 493  21 152  20 226  18 487  18 487  17 569  17 389  14 560  13 330  12940  
Zlínský  22 502  16 761  14 102  14 526  13 665  14 860  13 353  11 885  12 366  10683  
Moravskoslezský  72 160  62 384  59 535  55 255  55 255  58 356  59 545  58 011  56 610  52242  
Celkem v ČR  351171  299128  274881  254943  250344  249354  250698  232123  221684  204772  

Graf: Počet bytů ve velkých BD v letech 2005 - 2016

Malá bytová družstva v ČR v letech 2002 až 2016

Kraj
Region 
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Počet bytových družstev       
Hlavní město Praha  4042  4405  4492  4385  4307  4179  4107  4091  3921  3803  
Středočeský  404  495  519  506  499  489  486  478  470  463  
Jihočeský  335  355  358  353  357  354  348  346  341  341  
Plzeňský  149  181  174  166  156  149  144  139  136  130  
Karlovarský  53  75  74  64  61  56  55  54  53  54  
Ústecký  199  273  279  270  273  267  265  267  265  263  
Liberecký  162  205  207  197  193  193  195  201  196  194  
Králové-
hradecký  
274  306  309  303  300  289  285  279  267  252  
Pardubický  125  185  189  179  182  178  179  176  176  170  
Vysočina  152  161  166  164  165  163  162  167  163  162  
Jihomoravský  547  988  1080  1110  1116  1080  1072  1055  968  920  
Olomoucký  203  276  313  320  328  330  322  323  316  309  
Zlínský  62  74  77  77  77  75  77  78  77  78  
Moravsko-
slezský  
728  1137  1277  1347  1376  1415  1428  1429  1426  1420  
Celkem v ČR  7435  9116  9514  9441  9390  9217  9125  9083  8775  8559  

Graf: Počet malých bytových družstev v roce 2016

Graf: Počet malých BD v letech 2002 až 2016

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V LETECH 2002 – 2016

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

Společenství vlastníků podle krajů ČR

Kraj 2002  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
Hl. m. Praha  1536  5969  6838  7665  8357  8975  9675  10225  10726  11207  
Středočeský  1360  3640  4091  4456  4760  4994  5271  5441  5633  5884  
Jihočeský  865  2748  3070  3327  3529  3690  3869  4009  4075  4202  
Plzeňský  1791  3134  3352  3540  3637  3718  3842  3929  4032  4175  
 
 Nahoru