Input:

Blíží se změny v pravidlech uplatňování DPH Garance

26.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Blíží se změny v pravidlech uplatňování DPH

Ing. Zdeněk Morávek

S účinností od 1. 7. 2021 se předpokládají významné změny v oblasti uplatňování DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů. Změny jsou projednávány jako sněmovní tisk č. 867 a v současné době by mělo probíhat třetí čtení tohoto návrhu zákona.

Návrh zákona obsahuje novelu ZDPH a novelu celního zákona (zákon č. 242/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), novela ZDPH je poměrně rozsáhlá, obsahuje 83 bodů a některé ze změn jsou velmi obsáhlé. Hlavním smyslem navrhovaných změn je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce).

One Stop Shop

Předešleme, že v této souvislosti dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně. Použitím zvláštního režimu odpadne nutnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Dle sdělení finanční správy lze do tohoto zjednodušujícího režimu podávat přihlášky k registraci již od 1. 4. 2021 s tím, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021.

Obecně platí, že v současné době se významná část obchodů se zbožím konečným spotřebitelům v Evropské unii uskutečňuje prostřednictvím elektronických rozhraní a podíl elektronického obchodování na vnitřním trhu prudce narůstá. Tato oblast není ve směrnici o dani z přidané hodnoty a potažmo ani v zákoně o dani z přidané hodnoty specificky upravena.

Podle zjištění finanční správy se ukazuje, že právě tyto transakce se zbožím, zejména pak od dodavatelů ze zemí mimo Evropskou unii, jsou náchylné k daňovým podvodům.

Prodej zboží na dálku (zasílání zboží) je pro účely DPH zvláštní kategorií přeshraničních dodání zboží mezi členskými státy v Evropské unii, jehož specifickými rysy jsou způsob přepravy zboží (zajišťuje ji dodavatel, ne příjemce) a skutečnost, že příjemci nevznikne daňová povinnost z titulu pořízení zboží z jiného členského státu.

Určení místa plnění

Určení místa plnění, a tím členského státu zdanění, při prodeji zboží na dálku se řídí specifickými pravidly. Podle dosavadní právní úpravy je obecně členským státem zdanění při prodeji zboží na dálku členský stát, do kterého se zboží přepravuje (členský stát ukončení přepravy). Z tohoto výchozího pravidla existuje výjimka, podle které místo plnění spadá do členského státu zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, jestliže hodnota zboží zaslaného do jiného členského státu za kalendářní rok nepřekročí určitou částku.

Prahové hodnoty pro účely zasílání zboží si stanovily jednotlivé členské státy na úrovni 35 000 EUR nebo 100 000 EUR, popř. ekvivalentu v národních měnách, a osoba zasílající zboží je musí sledovat v rozdělení podle jednotlivých členských států. Částka prahové hodnoty pro zasílání zboží do tuzemska je stanovena ve výši 1 140 000 Kč. Kromě toho existuje možnost volby pro osobu, která zasílá zboží, postupovat při stanovení místa plnění vždy podle výchozího pravidla, tj. i v případě, že hodnota zaslaného zboží nepřekročila stanovené limity.

Tento soubor pravidel je velmi složitý a pro daňové subjekty zapojené do přeshraničního obchodování v Evropské unii, zejména pro malé a začínající podniky, představuje značnou administrativní zátěž.

Prodej zboží na dálku

Co se týká navrhovaných změn, dosavadní pojem „zasílání zboží” se nahrazuje pojmem „prodej zboží na dálku” pro případy, kdy se odeslání nebo přeprava daného zboží uskutečňuje mezi členskými státy. S ohledem na odlišná unijní pravidla se nově zavádí specifický pojem „prodej dovezeného zboží na dálku” pro případy, kdy odeslání nebo přeprava daného zboží začíná mimo Evropskou unii. Nové pojmy „prodej zboží na dálku” a prodej dovezeného zboží na dálku jsou vymezené v § 4 odst. 9 a 10 ZDPH.

Změny, ke kterým dochází v pravidlech pro stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku, jsou zaměřené na malé a začínající podniky, které jsou usazené pouze v jednom členském státě. Pro tyto podniky se nastavuje jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, která je společná pro přeshraničně poskytované digitální služby a prodeje zboží na dálku do všech ostatních členských států. Do dosažení této prahové hodnoty může osoba povinná k dani prodávající zboží na dálku uplatnit zdanění ve svém členském státě, odkud zboží prodává, namísto v jiném členském státě, do kterého zboží odesílá či přepravuje. Nadále již pro účely stanovení místa plnění nebude nutné sledovat obraty prodeje zboží na dálku či poskytování digitálních služeb odděleně do každého členského státu.

Dovoz zboží nízké hodnoty

Další oblastí je dovoz zboží nízké hodnoty. Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu zásilek nízké hodnoty do členských států Evropské unie se zavádí nová harmonizovaná pravidla. Hlavním záměrem těchto nových pravidel je odstranit dosavadní nestejné daňové zacházení s prodejem zboží na dálku v Evropské unii ve srovnání s dovozem ze třetích zemí, a tím nevýhodnější podmínky pro dodavatele zboží v Evropské unii.

Dále doplňme, že podle současné právní úpravy se dovoz zboží do tuzemska, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, osvobozuje od daně. Podle názoru finanční správy ale stávající osvobození od daně při dovozu zásilek nízké hodnoty narušuje hospodářskou soutěž a znevýhodňuje dodavatele zboží v Evropské unii, protože zatímco při dovozu ze zemí mimo Evropskou unii jsou zásilky nízké hodnoty osvobozeny od daně, při prodeji z jiného členského státu dani podléhají. Praxe rovněž ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností a daňové podvody.

Důsledkem těchto skutečností je předpokládané zrušení dosavadního osvobození od daně při dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR. Pro výběr daně u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR budou zavedeny dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy, a to nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

V případě, že osoba povinná k dani bude registrována v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, při dovozu zboží se uplatní osvobození od daně a daň