Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 5/2018 do částky 21/2018)

Částka 5 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. ledna 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16, o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná poslanec Marek Benda, zastoupené doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Optátova 874/46, Brno, na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, in eventum jeho jednotlivých ustanovení, a to § 3, 4, § 5 písm. b), § 6, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4, § 18 odst. 2 v části označení písmene „a)”, v čárce za slovem „tržby” a ve slovech „nebo b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve”, § 20 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 3 (publikovaný pod č. 8/2018 Sb.)

Ústavní soud o návrhu rozhodl takto:

I. Ustanovení § 5 písm. b) ZET, část ustanovení § 18 odst. 2 spočívající v označení písmene „a)”, čárky za slovem „tržby” a slova „nebo b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve”, § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona” a písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se ruší uplynutím dne 28. února 2018.

II. Ustanovení § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2018.

III. Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2018.

IV. Ve zbývající části se návrh zamítá.

Ústavní soud dospěl k závěru, že napadený zákon (jako celek) není protiústavní. Protiústavní jsou však některá dílčí ustanovení napadeného zákona.

Účelem zákona je lepší dohledatelnost hotovostních i jim obdobných plateb. To se může týkat zejména těch forem, kdy platba nemá (resp. nemusí mít) žádnou stopu v elektronické podobě. Uvedené však neplatí pro platby uskutečněné bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz zákazník jednak prostřednictvím provozovatele systému platebních karet či své banky, a jednak prostřednictvím obchodníka, který je poplatníkem a který má tržbu v souladu s nyní posuzovaným zákonem zaevidovat. Ústavní soud proto přistoupil ke zrušení § 5 písm. b) ZET, neboť tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci. Stát musí dodržovat určité jisté informační sebeomezení, může-li jím zajišťované funkce zabezpečit i jinak.

Ústavní soud dále zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona, který stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Dále Ústavní soud rovněž zrušil tři zákonná ustanovení, která zmocňují vládu k vydání nařízení, jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu (§ 23), některé tržby vyloučit úplně (§ 12 odst. 4) a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb (§ 37 odst. 3). Tato zákonná zmocnění totiž umožňují vládě, aby tržbu z evidence vyňala jednou provždy nebo ji vyňala jen dočasně nebo ji zařadila do zjednodušeného režimu. Vláda tak učinila ostatně již „prvním” nařízení vlády k provedení zákona o evidenci tržeb (viz nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb), jímž byly z evidence tržeb trvale vyloučeny tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně (do 31. 12. 2019) tržby z prodeje sladkovodních ryb uskutečněného v období od 14. 12. do 24. 12. v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby. Musí být primárně definováno zákonem, na koho povinnost evidence dopadá a v jakém rozsahu.

Ústavní soud dospěl k závěru o nezbytnosti zrušení „náběhu” zbývajících etap elektronické evidence tržeb - § 37 odst. 1 písm. b) ZET ve slovech „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona” a § 37 odst. 1 písm. c) ZET. Toto ustanovení Ústavní soud zrušil z toho důvodu, že bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence – tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat). Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu.

Částka 12 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 7. února 2018

Vyhláška č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Tato vyhláška stanoví veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami; limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě; podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti; opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel; rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev; podrobněji postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti žádosti o její poskytnutí.

Účinnost od 22. února 2018

Částka 13 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. února 2018

Nařízení vlády č. 23/2018 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Za národní kulturní památky se prohlašují například následující kulturní památky: Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana, Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie.

Účinnost od 1. července 2018

Částka 14 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 19. února 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017, sp. zn. Pl. ÚS 8/16, o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb. (publikovaný pod č. 26/2018 Sb.)

Ústavní

 
 Nahoru