Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 149/2018 do částky 11/2019)

Částka 149 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018

Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Oblastní plán rozvoje lesů (dále jen „oblastní plán”) stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové zásady hospodaření. Oblastní plán je podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V odůvodněných případech je možné oblastní plán zpracovat na kratší období, avšak nejméně na období 5 let.

Oblastní plán obsahuje

 • zjištění funkčního potenciálu lesů dané přírodní lesní oblasti pro funkci produkční a funkce mimoprodukční (dále jen „funkce lesa”),

 • přehled požadavků na plnění funkcí lesa a informace o kategorizaci lesů,

 • přehled překryvu účelovosti lesů a funkcí lesa,

 • rozbor přírodních podmínek včetně lesnického typologického klasifikačního systému (dále jen „typologický systém”) a způsobu zařazování pozemků do typologického systému,

 • rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli,

 • údaje o stavu lesů a rozbor hospodaření vycházející z lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření a z výstupů inventarizace lesů,

 • přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro hašení lesních požárů,

 • základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,

 • návrh dlouhodobých opatření ochrany lesů,

 • návrh využití geograficky nepůvodních dřevin a

 • návrh řešení dopravního zpřístupnění lesů, vyžadují-li to místní podmínky.

Účinnost od 1. ledna 2019

Částka 151 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018

Sdělení Ministerstva vnitra č. 302/2018 Sb., o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Ministr vnitra vyhlásil na den 30. března 2019 opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice (okres Strakonice).

Částka 155 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018

Vyhláška č. 314/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška zrušila pověření obce Těšetice v Olomouckém kraji matriční působností.

Účinnost od 1. ledna 2019

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti na svých internetových stránkách ve formě otevřených dat. Ministerstvo dopravy a krajské úřady zpřístupňují návrhy akčních plánů a již pořízené akční plány na svých internetových stránkách.

Účinnost od 20. prosince 2018

Částka 157 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. prosince 2018

Nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku”) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 3,4 %.

Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto nařízení, přísluší od 1. ledna 2019.

Účinnost od 1. ledna 2019

Částka 160 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. prosince 2018

Sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 30. března 2019 nové volby do Zastupitelstva obce Otradov (okres Chrudim), Petrovice (okres Bruntál), Přeštěnice (okres Písek), Skršín (okres Most) a Slezské Pavlovice (okres Bruntál).

Částka 161 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. prosince 2018

Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci, jehož zaměstnavatelem je např. stát nebo územní samosprávný celek, stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 • 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 • 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí (tj. jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty níže uvedenou)

 • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

 • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

 • 33,60 Kč u motorové nafty.

Účinnost od 1. ledna 2019

Vyhláška č. 334/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Novela vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy doplnila stávající kontaktní místa veřejné správy nově o Obecní úřad Horní Meziříčko (Jihočeský kraj) a Úřad městské části Brno-Nový Lískovec (Jihomoravský kraj). Ze zastupitelských úřadů se novými kontaktními místy veřejné správy staly velvyslanectví v Bělehradě, velvyslanectví v Kišiněvu, velvyslanectví v Tokiu a generální konzulát v Šanghaji.

Účinnost od 1. ledna 2019

Částka 163 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. prosince 2018

Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 1 465 359 071 851 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 505 359 071 851 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 40 000 000 000 Kč.

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 317 332 700 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 438 270 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 075 508 600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu. Například financování veřejného opatrovnictví se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (podle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 občanského zákoníku – špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká

 • procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání,

 • ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti podle § 58 občanského zákoníku,

 • procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (podle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví,

 • opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona podle § 468 občanského zákoníku [jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka)].

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2019 je 31. březen 2018. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2019 stanovena ve výši 29 000 Kč na

 
 Nahoru