Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 129/2018 do částky 145/2018)

Částka 129 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. listopadu 2018

Vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

Tato novela vyhlášky např. stanoví, že katastrální úřad vyhotoví na žádost kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru. Kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 55 odst. 5 KTZ kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány bezúplatně nejvýše jednou za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 15. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územního samosprávného celku.

Katastrální úřad vyhotoví na žádost výstupy údajů z katastru a kopie dokumentů z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny v elektronické podobě. Katastrální úřad vyhotovuje výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. Tyto výstupy neobsahují informaci o tom, zda byla u nemovitostí, kterých se výstup týká, vyznačena plomba. Výstupy a kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Účinnost od 1. ledna 2019 (s výjimkami)

Částka 131 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 15. listopadu 2018

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. října 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 (publikované pod č. 260/2018 Sb.)

Plénum Ústavního soudu přijalo toto stanovisko:

I. Právo každého z podílových spoluvlastníků užívat společnou věc je omezeno stejným právem ostatních spoluvlastníků užívat společnou věc podle velikosti podílu.

II. Užívá-li podílový spoluvlastník společnou věc bez právního důvodu nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu, zasahuje do práva vlastnit majetek ostatních spoluvlastníků chráněného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a vzniká mu na jejich úkor bezdůvodné obohacení.

Částka 132 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 15. listopadu 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 18/17, o návrhu skupiny senátorů Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, in eventum na zrušení ustanovení § 15, § 15a, § 15b, § 15c, § 15d, § 16, § 16a, § 16b, § 16c, § 16d, § 17, § 18, § 18a, § 19, § 20, § 22, § 22a, § 23 a § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb.(publikovaný pod č. 261/2018 Sb.)

Ústavní soud výše uvedený návrh zamítl.

Právní věty nálezu: Existence národních parků a pravidel, jak se v nich chovat, je otázka politicko-odborně-ekologická. Jde o ideový střet (zejména) tzv. environmentalistů s podnikateli, vlastníky nemovitostí a zástupci územních samospráv, který má být řešen v zákonodárném sboru, nikoliv u Ústavního soudu. Napadená zákonná úprava národních parků je přiměřená a vhodně vyvažuje střet práva vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, svobody pohybu podle čl. 14 Listiny a práva na samosprávu dle čl. 101 Ústavy na straně jedné a práva na příznivé životní prostředí, rovněž zakotveného na ústavní úrovni článkem 35 Listiny, doprovázeného pozitivním závazkem státu dbát o ochranu přírodního bohatství podle čl. 7 Ústavy.

Částka 133 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. listopadu 2018

Sdělení Ministerstva vnitra č. 262/2018 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 16. března 2019 nové volby do Zastupitelstva obce Tis (okres Havlíčkův Brod).

Částka 135 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. listopadu 2018

Vyhláška č. 265/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Tato novela vyhlášky mění seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci (tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (tj. ověřování pravosti podpisu). Nově bude vidimaci a legalizaci provádět skupina 17 obcí a naopak u jedné obce dochází ke zrušení této působnosti.

Účinnost od 1. ledna 2019

Sdělení Ministerstva vnitra č. 266/2018 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 16. března 2019 nové volby do Zastupitelstva obce

 
 Nahoru