Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

27.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

27.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 55/2017 do částky 78/2017)

Částka 55 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. června 2017

Sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 4. listopadu 2017 nové volby do Zastupitelstva obce Dvakačovice (okres Chrudim).

Částka 61 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. června 2017

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V části čtvrté zákona dochází k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se např. stanoví, že sazba místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst činí až 200 Kč za každý započatý den (dosud sazba tohoto místního poplatku činila pouze až 20 Kč za každý započatý den). V případě místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace se pro obec časově omezuje možnost vydání obecně závazné vyhlášky, kterou obec stanoví výši sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku, a to tak, že předmětnou obecně závaznou vyhlášku může obec vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. V procesní části zákona o místních poplatcích se specifické pravidlo spočívající v tom, že – penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují – nově doplňuje rovněž o pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Nově se dále stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu odpovídající den platby místního poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu. Lze zmínit i další nové pravidlo, které stanoví, že v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od místního poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích (tj. dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto místního poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Účinnost od 1. července 2017

Částka 63 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 21. června 2017

Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Přihlašování úřední osoby ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (dále jen „zkouška”) provádí správní orgán, ve kterém je úřední osoba zařazena (dále jen „příslušný orgán”). Příslušný orgán zasílá přihlášku Ministerstvu vnitra, nebo jím zřízené státní příspěvkové organizaci, je-li pověřena zajištěním zkoušky (dále jen „zkušební instituce”); pověření státní příspěvkové organizace zveřejňuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách. Termín konání zkoušky určuje zkušební instituce tak, aby úřední osobě bylo umožněno konat zkoušku do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.

Zkouška se koná formou ústních odpovědí na zkušební otázky. Seznam zkušebních otázek se člení na části A (Ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy), B (Ověření znalostí v oblasti odpovědnosti za přestupek) a C (Ověření znalostí v oblasti řízení o přestupku). Každá část obsahuje 10 otázek. Úřední osoba si losuje po jedné otázce z každé části. Rozsah právní úpravy, která je předmětem zkušebních otázek, je stanoven v příloze k této vyhlášce. Zkušební otázky zveřejňuje zkušební instituce na svých internetových stránkách. Zkouška trvá nejdéle 60 minut včetně přípravy. Zkouška se koná před zkušební komisí sestávající ze tří členů, které zkušební instituce vybere ze seznamu zkušebních komisařů. Seznam zkušebních komisařů sestavuje Ministerstvo vnitra.

Jestliže úřední osoba odpoví na každou z vylosovaných otázek tak, že prokáže znalosti organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek, je zkouška vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „vyhověl”/„vyhověla”; v opačném případě zkouška není vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „nevyhověl”/„nevyhověla”. V případě, že zkouška nebyla vykonána úspěšně, zkušební instituce písemně sdělí den, místo a čas konání opakované zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

V případě úspěšného vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra úřední osobě do 15 dnů ode dne konání zkoušky osvědčení o vykonání zkoušky.

Účinnost od 1. července 2017

Vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti uvedené v § 1 odst. 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb. Dosavadních 30 správních činností bylo novelou doplněno o novou správní činnost „při výkonu veřejného opatrovnictví”. Stávající správní činnost „při správě daní a poplatků” byla změněna na správní činnost „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“; stávající správní činnost „při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku” byla změněna na správní činnost „při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku” a stávající správní činnost „při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami” byla změněna na správní činnost „při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi”. Novela dále např. stanoví, že v případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.

Účinnost od 1. července 2017

Částka 65 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 26. června 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16, o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve slovech „... dále, zda je toto rozhodnutí závazné i pro osoby, v jejichž prospěch je právo v katastru dosud zapsáno.” (publikovaný pod č. 182/2017 Sb.)

Ústavní soud výše uvedený návrh zamítl.

Z odůvodnění nálezu:

Pokud byl proveden vklad vlastnického práva k nemovitostem, které posléze byly vydány v restitučním řízení oprávněným osobám, ve prospěch osob, které však účastníky tohoto restitučního řízení nebyly, má se za to, že převod na tyto osoby je třeba považovat za absolutně neplatné právní jednání ve smyslu § 588 NOZ, neboť bylo porušeno kogentní ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, jehož obsahem je mj. zákaz zcizování majetku dotčeného restitucemi.

Při řešení kolize mezi zásadou ochrany osoby, jíž svědčí skutečný právní stav (rozporný se stavem zapsaným do veřejného seznamu), a zásadou materiální publicity podle § 984 NOZ, poskytující ochranu osobě, která uskutečnila právní jednání s důvěrou v stav potvrzený zápisem do veřejné evidence, je možné poukázat na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 165/2011, podle něhož je nutno najít praktickou konkordanci mezi oběma protikladně působícími principy tak, aby zůstalo zachováno maximum z obou, a není-li to možné, aby výsledek byl slučitelný s obecnou představou spravedlnosti.

Osoby, jimž jako oprávněným svědčí skutečný právní stav, potvrzený výsledkem restitučního řízení, mohou uplatněním poznámky spornosti podle § 986 NOZ u toho, kdo veřejný seznam vede, a podáním žaloby na určení vlastnictví usilovat o výmaz vlastnického práva dosud zapsaných osob. Toto řešení dovoluje zabránit výmazu práv těchto osob, aniž by se mohly proti tomu bránit, neboť jako účastníci řízení o žalobě na určení vlastnictví budou jeho výsledkem vázány.

Takový, ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 KTZ, ukládajícího katastrálnímu úřadu přezkoumat před povolením vkladu závaznost soudního rozhodnutí i pro osoby, v jejichž prospěch je právo v katastru nemovitostí dosud zapsáno, naplňuje i právo na účast při projednání vlastní věci, ústavně zaručené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Částka 66 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 28. června 2017

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Změnový zákon novelizoval celkem 251 zákonů na různých úsecích veřejné správy (v jednotlivých zákonech se např. stávající pojem „správní delikt” nahradil jednotným pojmem „přestupek”). Zákon např. novelizoval i správní řád, kde mj. stanovil, že pokud je při vyřizování rozkladu zapotřebí přezkoumat také písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, které jsou uchovávány odděleně mimo spis, usnáší se na návrhu rozhodnutí zvláštní senát rozkladové komise. Zvláštní senát rozkladové komise je nejméně tříčlenný, každý jeho člen musí být státním občanem České republiky a držitelem platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přezkoumávaných utajovaných písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem poučen předsedou zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Písemný záznam o poučení zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu (tento postup se neuplatní, prokáže-li se člen zvláštního senátu rozkladové komise poučením provedeným podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost). Většina přítomných členů zvláštního senátu rozkladové komise musejí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.

Účinnost od 1. července 2017

Částka 67 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. června 2017

Sdělení Ministerstva vnitra č. 184/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 4. listopadu 2017 nové volby do Zastupitelstva obce Vrbová Lhota (okres Nymburk) a Dolní Hradiště (okres Plzeň-sever).

Částka 68 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 30. června 2017

Vyhláška č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

Pro státní zaměstnance a zaměstnance vykonávající zahraniční službu (dále jen „zaměstnanec”) zařazené na služební místo nebo jmenované na služební

 
 Nahoru