Input:

99/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914 Garance

č. 99/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. září 1965
o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a
Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
Dne 15. července 1914 byla v Bruselu podepsána Mezinárodní úmluva uzavřená mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914. Přístup Československé socialistické republiky k této Úmluvě vstoupil na základě jejího článku 10 v platnost dnem 4. září 1965.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
Mezinárodní úmluva uzavřená mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
Vláda Německa, Belgie, Francie a Itálie, uznavše užitečnost uzavření úmluvy za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní v příslušných zemích, na podkladech navržených Mezinárodní technikou komisí složenou z pracovníků zkušeben palných zbraní, která se shromáždila v Liege v květnu a červnu 1911, stanovil níže podepsaní zplnomocnění zástupci následující ustanovení:
Článek 1
Pro měření tlaků plynů spotřebních nebo zkušebních nábojů v brokovnicích budou zkušebny používat standardních tlakoměrných přístrojů s následujícími parametry:
tlakoměrné lůžko se šroubovým závěrem systému Sauer s bicím mechanismem a s pojistkou;
hlavně s cylindrickým vyntem různých ráží obvyklých pro lovecké účely, 70 cm dlouhé;1)
nábojové komory dlouhé 65 mm o rozměrech nyní používaných v Anglii a uvedených v tabulce, která je přílohou I. této Úmluvy;
přechodový kužel 6 mm dlouhý s nezaoblenými hranami;
tři závitové tlakoměry francouzského typu navzájem zaměnitelné na hlavních. Pístek o průměru 6, 18 mm, o ploše 0, 3 cm2 a váze asi 3, 27 g.
Na každé hlavni bude osa prvního z těchto závitových tlakoměrů 17 mm od čela hlavně, osa druhého 162 mm od tohoto čela a osa třetího je 100 mm od ústí hlavně.
Tlakoměrné válečky budou měděné válce o výšce 4, 90 mm a průměru 3 mm a budou dodány Ústřední laboratoří prachů a ledků v Paříži (Laboratoire Central des Poudres et Salpetres a Paris),
Článek 2
Pro měření tlaků plynů spotřebních nebo zkušebních nábojů v puškách s drážkovanou hlavní a v karabinách používají zkušebny standardních tlakoměrných přístrojů, jejichž popis bude určen později „Mezinárodní stálou

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací