Input:

99/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou o leteckých službách Archiv

č. 99/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou o leteckých službách
[zrušeno č. 4/2007 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. září 1962
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
Dne 12. května 1961 byla v Bejrútu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 25. října 1961. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 22. listopadu 1961 a její schválení příslušnými libanonskými orgány nótou ze dne 20. července 1962.
Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. srpna 1962.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Libanonské republiky
přejíce si podporovat pravidelnou leteckou dopravu mezi
Československem a Libanonem se dohodly takto:
Článek 1
Pro účely této Dohody a její Přílohy výraz:
a) „letecké úřady“ znamená:
- pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor, nebo kterýkoliv orgán pověřený prováděním úkolů tohoto odboru
- pokud jde o Libanon, ministerstvo veřejných prací a dopravy - generální ředitelství pro dopravu, nebo kterýkoliv orgán pověřený prováděním úkolů tohoto ředitelství;
b) „dohodnuté služby“ znamená:
- mezinárodní letecké služby uvedené v Příloze k této Dohodě;
c) „určený podnik“ znamená:
- podnik pro leteckou dopravu, který označily letecké úřady jedné ze smluvních stran písemně leteckým úřadům druhé smluvní strany jako podnik, který hodlají pověřit podle ustanovení článků 2 a 3 této Dohody prováděním dohodnutých služeb.
Článek 2
Podnik nebo podniky určené jednou ze smluvních stran budou požívat na území druhé smluvní strany práva přeletu a práva na neobchodní přistání, budou moci rovněž používat letišť a ostatních zařízení určených pro mezinárodní dopravu.
Dále budou mít na území druhé smluvní strany, pokud jde o služby uvedené v Příloze, právo nakládat a vykládat v mezinárodní přepravě a za podmínek stanovených touto Dohodou cestující, poštovní zásilky a zboží.
Článek 3
1. Provozování dohodnutých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě bude moci být zahájeno kdykoliv, jakmile:
a) smluvní strana, jíž jsou poskytována práva uvedená v článku 2, určí písemně jeden nebo více podniků k provozování dohodnutých služeb;
b) smluvní strana, která tato práva poskytuje, vydá tomuto podniku nebo těmto podnikům oprávnění k provozování dohodnutých služeb.
2. S výhradou ustanovení této Dohody vydá smluvní strana, která práva poskytuje, bez odkladu oprávnění k provozování dohodnutých služeb.
3. Každá ze smluvních stran může požadovat od podniku určeného druhou smluvní stranou doklad o své způsobilosti plnit podmínky ustanovené zákony a předpisy první smluvní strany,