Input:

98/1967 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů, platné do 14.5.1990 Archiv

č. 98/1967 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů, platné do 14.5.1990
[zrušeno č. 170/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 10.října 1967,
o úhradě za užívání nebytových prostorů
Ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 odst. b) zák.opatření č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, ve znění § 6 odst. 2 zák. č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnost některých odvětvových ústředních orgánů a v souladu s § 34 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška upravuje úhradu za užívání nebytových prostorů1) v budovách ve vlastnictví nebo správě socialistických organizací a v domech v soukromém vlastnictví,2) jakož i bytových prostorů používaných k nebytovým účelům.
(2) Na nebytové prostory a byty užívané k nebytovým účelům v rodinných domcích a v osobním vlastnictví a v domech s byty, popřípadě nebytovými prostory v osobním vlastnictví se vztahuje pouze v případech uvedených v § 10 a 11.
(3) Vyhláška se nevztahuje na úhradu za užívání nebytových prostorů
- s nimiž hospodaří podle svého statutu Správa služeb diplomatického sboru. Pro stanovení úhrady mezi vlastníkem (správcem) nebytových prostorů a Správou služeb diplomatického sboru platí však ustanovení vyhlášky v plném rozsahu;
- v domech stavebních bytových družstev zřízených po r.1958, pokud těchto prostorů užívají členové družstev a družstevní nebo jiné organizace, které na jejich vybudování poskytly finanční prostředky podle vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní výstavbě a výstavbě rodinných domků;3)
- které byly dány bezplatně do trvalého užívání;4)
- které v objektech zařízení staveniště poskytuje investor pro účely tohoto zařízení;
- které jsou určeny k přechodnému užívání a cena za užívání je určena podle zvláštních cenových předpisů5) nebo podle dohody;
- u nichž se organizace dohodnou o výši úhrady za užívání jinak.
§ 2
Stanovení úhrady
(1) Roční úhradu za užívání nebytového prostoru stanoví vlastník (správce) domu
- násobkem podlahové plochy a příslušné sazby za 1 m2 (§ 3 odst. 1 a 2),
- zvýšením nebo snížením sazby se zřetelem k jeho kvalitě (§ 4 a 5).
(2) V úhradě za užívání nebytového prostoru je zahrnuta úhrada za úklid a osvětlení společných prostorů v domě, čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump.Není v ní zahrnuta úhrada za ústřední (dálkové) vytápění,6) vodné a stočné,7) úhrada za užívání prádelen a náklady spojené s pojištěním majetku.Při větší spotřebě nádob na smetí (nad 5 ks) může vlastník (správce) domu od uživatele požadovat příslušnou výši nákladů navíc.
§ 3
Sazby za podlahovou plochu nebytového prostoru
(1) Roční sazby za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru činí:
 
- u restaurací, kaváren a obchodních místností v jednoúčelových zařízeních
Kčs 123,-
- u restauračních, kavárenských a jiných odbytových místností veřejného stravování, ubytování, obchodních místností a provozoven služeb ve víceúčelových zařízeních
Kčs 96,-

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací