Input:

98/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě Garance

č. 98/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 7. června 1960
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
Dne 18. září 1959 v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.
Vláda Dohodu schválila dne 6. ledna 1960. Schválení Dohody vládou Československé republiky, bylo sděleno nótou ze dne 30. ledna 1960 a její schválení vládou Německé demokratické republiky, bylo sděleno nótou ze dne 5. května 1960.
Podle svého článku 7 nabyla Dohoda účinnosti dnem 5. května 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi
vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky,
o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
Vláda československé republiky a vláda Německé demokratické republiky ve snaze podpořit mezinárodní dopravu a ulehčit plavbu na Labi rozhodly se uzavřít Dohodu o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky

Stanislava Saura,
vedoucího Ústřední celní správy,
vláda Německé demokratické republiky

Antona Ruha,
vedoucího Úřadu pro clo a kontrolu oběhu zboží,
kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v naprostém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1
Pro celní projednávání lodí pod celní závěrou na Labi, jeho přítocích a s ním souvisících vodních cestách na území smluvních stran platí připojený jednotný celní závěrový řád pro labské lodi (dále jen „závěrový řádě“), který je nedílnou součástí této Dohody.
Článek 2
Potvrzení o způsobilosti lodí k celní závěře a osvědčení opravňující provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou (dále jen „potvrzení“ a „osvědčení“), vydaná podle ustanovení závěrového řádu celními orgány jedné smluvní strany, budou uznávána celními orgány druhé smluvní strany, aniž tím bylo dotčeno ustanovení § 25 závěrového řádu.
Článek 3
Odebrání potvrzení nebo osvědčení celními orgány jedné smluvní strany bude uznáváno celními orgány druhé smluvní strany.
Článek 4
Ústřední celní správy smluvních stran si vzájemně sdělí, které celní orgány jsou oprávněny k vydávání nebo odebírání potvrzení a osvědčení.
Článek 5
Ústřední celní správy smluvních stran se vzájemně dohodnou na změnách závěrového řádu, které se při provádění dohody ukáží potřebnými.
Článek 6
Tato dohoda je otevřena přístupu třetích států, pokud jejich lodi jsou na základě příslušných dohod oprávněny k plavbě na Labi na území smluvních stran a pokud s přístupem smluvní strany souhlasí.
Prohlášení o přístupu musí být každé ze smluvních stran sděleno nótou.
Pro přistupující stát vstoupí Dohoda v platnost dnem, kdy smluvní strany oznámí svůj souhlas s přístupem.
Článek 7
Tato Dohoda podléhá schválení