Input:

R 98/1957; Garance

č. 98/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Návrh na předvolání účastníků k pokusu o smír podle § 40 o. s. ř. nemůže soud zamítnout proto, že navržený smír by nemohl schválit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. února 1957, 3 Co 139/57.)
K lidovému soudu v Českém Krumlově dostavil se zástupce Jednoty, lidového spotřebního družstva v P., a požádal, aby soud předvolal ke smírnému jednání nezletilého Emila K. a jeho rodiče, neboť nezletilý způsobil prý družstvu škodu 6900 Kčs. Nezletilý nesetrval totiž u družstva v učení a předčasně z něho vystoupil. Tak porušil učební smlouvu a je proto podle názoru družstva povinen nahradit mu náklady vynaložené na učení.
Lidový soud v Čes. Krumlově zamítl návrh na zahájení smírného řízení. K odůvodnění uvedl, že z předložené učební smlouvy je zřejmé, že nezletilý vstoupil do učebního poměru na dva roky, při čemž podnik se zavázal k bezplatnému ubytování a stravování. V bodu 15 smlouvy je stanoveno: Opustí-li učen učňovskou školu svévolně, bude použito vkladu, kam se ukládají určité částky z pracovní odměny, k částečné úhradě nákladů spojených s jeho výchovou. Tato smlouva není podepsána žádným z rodičů nezletilého, ač nezletilému v době podepsání smlouvy nebylo ještě ani 15 let. Nezletilý nebyl tedy způsobilý k uzavírání nějakých pracovních smluv a podle znění smlouvy nemůže Jednota požadovat na nezletilém více než kolik bylo uloženo na jeho vkladu. Lidový soud nepředvolával proto k soudu ani učně ani jeho rodiče, kteří smlouvu vůbec nepodepsali, ježto soud by nemohl schválit podle §§ 40, 76 o. s. ř. smír, i kdyby se jím učeň a jeho rodiče zavázali k zaplacení jakékoli částky. Takový smír byl by totiž protizákonný (§ 12 obč. zák.).
Krajský soud toto usnesení lidového soudu zrušil a věc vrátil mu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Občanský soudní řád ustanovením § 40 umožňuje, aby účastníci své