Input:

č. 98/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 98/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Podľa exekučného titulu, vydaného proti národnému správcovi ako takému, nemôže byť vedená exekúcia proti národnému správcovi vo vlastnej osobe, ani nie na jeho vlastný majetok. Na základe takéhoto exekučného titulu by mohla byť vedená exekúcia len na majetok, ktorý ako národný správca spravuje.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. apríla 1956, Cz 149/56.)
V právnej veci navrhovateľky A. B. proti odporcom Fondu národnej obnovy a R. S. ako národnému správcovi, o reštitúciu nehnuteľnosti, vedenej na býv. Okresnom súde v Košiciach, boli odporcovia uznesením z 30. mája 1950 odsúdení, aby solidárne zaplatili navrhovateľke do rúk jej advokáta pod exekúciou 3.280 Kčs starých peňazí trov konania.
Ten podal potom ako vymáhajúci veriteľ exekučný návrh proti dlžníkovi R. S. na vymoženie 656 Kčs trov, a to na základe uznesenia spomenutého v predcházajúcom odseku.
Ľudový súd v Košiciach exekúciu nariadil.
Krajský súd v Košiciach sťažnosti dlžníka, v ktorej namietal, že na zaplatenie trov bol odsúdený ako národný správca reštituovaného domu, ktorým však už dávno nie je, nevyhovel. Krajský súd síce zisťuje, že dlžník bol odsúdený na zaplatenie trov ako národný správca domu, predsa usúdil, že dlžník bol odsúdený na platenie vo vlastnej osobe, mal vymáhanú pohľadávku zaplatiť poprípade z príjmov