Input:

R 98/1954; Garance

č. 98/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Poznámku zahájení vyvlastňovacího řízení podle § 20 zák. č. 280/ 1919 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a § 40 vl. nař. č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, povolí soud na pouhou žádost příslušného výkonného orgánu okresního národního výboru, z jejíhož obsahu plyne, že bylo zahájeno vyvlastňovací řízení podle uvedených předpisů. Není třeba, aby okresní národní výbor svou žádost nějak osvědčil nebo dokládal.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 5. ledna 1954, 5 Co 8/54.)
Lidový soud v Přelouči povolil na žádost příslušného výkonného orgánu okresního národního výboru podle výměru téhož okresního národního výboru v pozemkové knize poznámku zahájení vyvlastňovacího řízení podle § 20 zák. č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a § 40 vl. nař. č. 93/1950 Sb. o výstavbě obcí.
Krajský soud nevyhověl stížnosti knihovního vlastníka nemovitosti.
Odůvodnění:
Podle obsahu výměru okresního národního výboru došlo k vyvlastnění pozemku na stavbu rodinného domku. Toto vyvlastnění se opírá o § 20 zák. č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a o prováděcí ustanovení § 40 vl. nař. č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí. K vyvlastnění došlo podle důvodů výměru v rámci akce výstavby rodinných domků svépomocí; pro tuto akci stanovilo ministerstvo místního hospodářství přípustnost vyvlastnění podle cit. zákonných předpisů.
Ve své stížnosti namítal knihovní vlastník, že vyvlastňovací výměr není pravomocným, neboť proti němu bylo podáno odvolání.
Stížnost není opodstatněna.
Není věcí knihovního soudu, aby přezkoumával věcnou správnost výměru okresního národního výboru. Rozhodování podle zákona č. 280/1949 Sb. přísluší orgánům lidové správy. Proto musel i krajský soud nechat stranou námitku, zda vyvlastňovaný pozemek vyhovoval podmínkám pro opatření potřebných práv a nemovitostí, či byl z vyvlastnění vyloučen (§ 20 cit zák. a § 4 cit nař.). Věcí knihovního soudu bylo jen zkoumat, zda okresní národní výbor může podat bez dalších náležitostí žádost o poznámku takového řízení ať při jeho zahájení nebo později v jeho průběhu, a to bez ohledu na věcný výsledek a průběh vyvlastňovacího řízení. Zákon ponechal tuto otázku administrativnímu řízení. Podle § 20 odst. 7 cit. zákona upraví vláda nařízením vyvlastňovací řízení, jakož i účinky, provedení a zrušení vyvlastňovacího výměru. V prováděcím nařízení, jež je kryto tímto zákonným předpisem, není sice výslovného ustanovení o poznámce vyvlastňovacího řízení, avšak i zde je zmocnění pro ministerstvo techniky v § 46, aby blíže upravilo vyvlastňovací řízení.