Input:

97/1996 Sb., Zákon o ochraně chmele, ve znění účinném k 1.10.2022 Garance

č. 97/1996 Sb., Zákon o ochraně chmele, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 14. března 1996
o ochraně chmele
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
68/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění, též ruší § 5
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 11 odst. 1
322/2004 Sb.
(k 28.5.2004)
mění § 1 až 10, ruší § 11 až 14, nové přechodné ustanovení
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
mění § 7, vkládá § 7a
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 7 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 20
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 8
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8
248/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem k datu 37 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) označování a ověřování chmele, kontrolu zpracování, mísení a uvádění do oběhu chmelových produktů, stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a přestupky v této oblasti.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  ověřovacím střediskem Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským2) (dále jen „Ústav”) určený podnik nebo jiné zařízení umožňující kvalifikované ověření chmele,
b)  chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou chmel, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele (dále jen „konstrukce”),
c)  producentem osoba, která pěstuje chmel na chmelnici.
§ 3
Chmelařské oblasti a chmelařské polohy
(1)  Chmelařské oblasti jsou oblasti vhodné pro produkci chmele; chmelařskými oblastmi jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.
(2)  Chmelařské oblasti se mohou členit na chmelařské polohy, které jsou součástmi chmelařských oblastí. Chmelařskými polohami jsou na Žatecku Podlesí a Údolí Zlatého potoka a na Úštěcku Polepská Blata.
(3)  Prováděcí právní předpis stanoví, kterými katastrálními územími3) jsou jednotlivé chmelařské oblasti a chmelařské polohy vymezeny.
§ 3a
Výsadba chmelnic
Při založení chmelnice nebo dosadbě chybějících rostlin ve chmelnici lze použít pouze sadbu uváděnou do oběhu v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby19) .
§ 4
Evidence chmelnic
(1)  Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav. Evidence chmelnic není veřejně přístupná. Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů. Ústav vede samostatný soubor evidenčních čísel chmelnic pro každé katastrální území. Evidence chmelnic obsahuje
a)  údaj o chmelařské oblasti a chmelařské poloze,
b)  evidenční číslo chmelnice, případně její název,
c)  čísla dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství4) ,
d)  katastrální