Input:

97/1993 Sb., Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění účinném k 27.2.2021 Garance

č. 97/1993 Sb., Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění účinném k 27.2.2021
ZÁKON
ze dne 25. února 1993
o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
272/1996 Sb.
(k 1.11.1996)
mění, doplňuje
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 1, § 3, § 4, § 7 odst. 1
256/2000 Sb.
(k 11.8.2000)
v § 6 vkládá nový odst. 2
419/2004 Sb.
(k 19.7.2004)
mění § 3 (poznámky pod čarou),
vkládá § 3a
174/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 6 mění odst. 1 a ruší odst. 3
151/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 4
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 3
51/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
vkládá nové § 4a a 4b
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7
302/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
vkládá § 4c
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
vkládá § 4d
94/2021 Sb.
(k 27.2.2021)
vkládá § 4e
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
(2) Sídlem Správy je Praha.
(3) V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
§ 2
(1) Správu tvoří
a) ústředí se sídlem v Praze,
b) účelové organizační jednotky.
(2) Zásady činnosti a organizace Správy upraví statut. Statut schvaluje vláda.
§ 3
Správa zabezpečuje financování hospodářských opatření pro krizové stavy1) a financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Správa plní další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.1a) Tyto činnosti zajišťuje v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.
§ 3a
(1) Na základě podnětu Ministerstva vnitra Správa jménem České republiky převezme movitý majetek, který je v době krizových stavů České republice darován v rámci zahraniční humanitární pomoci. Počínaje dnem jeho převzetí je Správa příslušná s tímto majetkem hospodařit1b) a začlení jej podle jeho účelu do příslušné kategorie státních hmotných rezerv.
(2) Po dobu krizových stavů postupuje Správa při hospodaření s majetkem uvedeným v odstavci 1 v souladu s požadavky Ministerstva vnitra.
§ 4
(1) Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné rezervy, mobilizační rezervy, pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc.
(2) Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.
(3) Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek.2)
(4) Pohotovostní zásoby tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek2a) pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů,2b) v systému nouzového hospodářství,2c) kterou nelze zajistit obvyklým způsobem, a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí2d) .
(5) Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.
(6) Tvorba státních hmotných rezerv je součástí krizových plánů.
§ 4a
Správa může v souvislosti s řešením mimořádné události4) poskytnout pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému4) při provádění záchranných a likvidačních prací4) nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva4) v nezbytném rozsahu státní hmotné rezervy formou jejich bezúplatného použití. Správa tak může učinit pouze na základě žádosti Ministerstva vnitra,