Input:

97/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, platné do 8.12.1976 Archiv

č. 97/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, platné do 8.12.1976
[zrušeno č. 142/1976 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 12. prosince 1966,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 30 odst. 2 zák. č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“):
§ 1
Využití zemědělských pozemků
(k § 5 zákona)
(1) V případech, kdy úrovní obhospodařování zemědělských pozemků je ohroženo jejich řádné využívání, popřípadě je podstatně nebo zcela zanedbáno jejich obhospodařování, může okresní národní výbor uložit uživateli (vlastníku), aby provedl na svůj vlastní náklad
a) zúrodnění zemědělských pozemků znehodnocených např. přirozeným náletem, křovinami, zamokřením nebo kameny, odstranění nepotřebných polních cest a úvozů nebo mezí, které nemají protierozní význam, provedení vhodných agrotechnických opatření zaměřených především k udržení půdy v potřebném strukturním stavu (zvýšení obsahu humusu organickým hnojením apod.),
b) na plochách ohrožených erozí
- zavedení vhodných protierozních postupů
- zabezpečení vegetačního krytu po sklizni
- důsledné dodržování orby, setby a kultivačních prací při vodní erozi po vrstevnici a při větrné erozi kolmo na směr převládajícího větru, vybudování zařízení k neškodnému odvedení vody mimo osevní plochy
- úpravu nebo zřízení protierozních mezí ke zmírnění sklonu pozemků
- vytvoření zasakovacích zařízení nebo zařízení ke snížení rychlosti a množství stékající vody (pásů, brázd, záchytných příkopů, terasových stupňů apod.) na pozemcích svažitých nebo s nedostatečnou vsakovací schopností.
(2) Opatření podle odstavce 1 okresní národní výbor činí po předchozím projednání s místním národním výborem, výrobní zemědělskou správou a uživatelem (vlastníkem) pozemků, a je-li uživatelem (vlastníkem) organizace, kterou výrobní zemědělská správa neřídí, s organizací jí nadřízenou.
Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování územních plánů
(k § 8 zákona)
§ 2
(1) Výchozí podklady pro územní plány, návrhy politicko-hospodářských a technických zásad územních plánů musí jejich zpracovatelé projednat již během zpracování těchto podkladů a návrhů se zemědělským orgánem národních výborů a výrobní zemědělskou správou v těch případech, kdy se předpokládá narušení zemědělského půdního fondu. Přitom tyto orgány a výrobní zemědělské správy vymezují požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu a území vyžadující mimořádnou ochranu pro svou úrodnost, speciální zemědělské využití nebo pro investice vložené do půdy, území vhodná pro zúrodnění nebo k rekultivaci, popřípadě uvedou další okolnosti důležité pro ochranu zemědělského půdního fondu a zemědělskou výrobu. Dále se vyjadřují k výši ztrát na zemědělské produkci, k výhledovému řešení zemědělského půdního fondu a navrhují vypracování