Input:

97/1962 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb, platné do 31.7.1973 Archiv

č. 97/1962 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb, platné do 31.7.1973
[zrušeno č. 79/1973 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva výstavby
ze dne 21. září 1962
o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb
Ministerstvo výstavby stanoví v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, Státní plánovací komisí, ministerstvem financí, hlavním arbitrem ČSSR a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 2 odst. 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb. ve znění vládního nařízení č. 52/1960 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
(1) Účelem experimentální výstavby je ověřování souhrnu nejnovějších výsledků vývoje a výzkumu, popřípadě námětů souvisících s rozvojem investiční výstavby z hlediska dodavatelů a objednatelů - uživatelů (společenské funkce experimentu), o kterých se nedá rozhodnout na základě dosavadních zkušeností; úkoly experimentální výstavby vycházejí z generální perspektivy technického rozvoje. Výsledky experimentálních staveb jsou důležitým podkladem pro přípravu typových podkladů a technických norem a pro ověření navrhovaného rozvoje materiálně technické základny a směrů výstavby uvažovaných výhledovými plány.
(2) Tato vyhláška upravuje postup a náležitosti přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení experimentálních staveb, tj. staveb zařazených do plánu experimentálních projektů a staveb.
(3) Ministerstvo výstavby usměrňuje experimentální výstavbu zejména v údobí sestavování plánu experimentálních projektů a staveb,1) v posuzování přípravné dokumentace, ve sledování průběhu stavby, v projednávání závěrečných vyhodnocení a ve využití zkušeností z experimentálních staveb.
(4) Ministerstvo výstavby ustavuje v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky odborné komise pro sledování, popřípadě posouzení přípravy, průběhu realizace a závěrečného vyhodnocení experimentálních staveb z technického, ekonomického, výtvarného a provozního hlediska. Členy odborných komisí jmenuje ministr výstavby po dohodě s ostatními vedoucími ústředních orgánů.
(5) Ústřední investor zajišťuje zpracování přípravné a projektové dokumentace, zařazení stavby do plánu investiční výstavby a její realizaci, a spolu s ministerstvem výstavby odpovídá za využití zkušeností a výsledků experimentálních staveb (zejména v typizačních pracech).
(6) Odpovědnou vývojovou (výzkumnou) organizací je zpravidla vývojové a výzkumné pracoviště dodavatelské organizace, výzkumný nebo projektový ústav, který si na experimentální stavbě ověřuje výsledky svého vývoje (výzkumu) nebo do jehož náplně část ověřovaných problémů patří. Touto funkcí může být plánem určena i jiná organizace, která má k tomu předpoklady, např. odborné pracoviště vysokých škol.2) I když na experimentální stavbě jsou ověřovány výsledky vývoje (výzkumu) více organizací, pověřuje se funkcí odpovědné vývojové (výzkumné) organizace vždy jen jedna organizace.
(7) Odpovědná vývojová (výzkumná) organizace zejména zpracovává technicko-ekonomické údaje a ukazatele, provádí potřebné zkoušky a měření ještě před zahájením