Input:

R 97/1956; Garance

č. 97/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Účastníci mohou před státním notářstvím uznat dluh, zavázat se jej zaplatit a svolit k tomu, aby notářský zápis o tom sepsaný byl vykonatelný soudní exekucí.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. dubna 1956, Cz 19/56.)
Lidový soud civilní v Praze zamítl návrh vymáhajícího věřitele na povolení exekuce zabavením a prodejem svršků podle notářského zápisu státního notářství, v němž dlužnice, bývalá vedoucí prodejny vymáhajícího věřitele, uznala povinnost k náhradě škody (manka) ve výši 13.172,52 Kčs za svůj dluh, zavázala se jej zaplatit v měsíčních splátkách a svolila k tomu, aby tento notářský zápis byl vykonatelný soudní exekucí. K odůvodnění tohoto usnesení uvedl lidový soud, že notářský zápis je podle § 428 odst. 2 písm. f) o. s. ř. exekučním titulem jen tehdy, je-li prohlášen zákonem za vykonatelný soudní exekucí. Zákon Č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství, nepřenesl do působnosti státního notářství vyřizování občanskoprávních věcí spadajících pod ustanovení hlavy jedenácté občanského soudního řádu, ani uzavírání smírů podle § 40 o. s. ř. a vyřizování sporných věcí dohodou podle § 75 o. s. ř. bylo vyhrazeno soudům. Podle § 76 o. s. ř. musí projev účastníka o uznání být soudem schválen po zjištění, že se nepříčí zákonu ani obecnému zájmu. Smír je exekučním titulem pouze v případech uvedených v § 428 odst. 2 písm. d), e), h), i) o. s. ř. Pod tato ustanovení však předložený notářský zápis nespadá a je jej podle názoru lidového soudu považovat pouze za listinu o uznání dluhu ve smyslu § 297 obč. zák., .která není exekučním titulem podle § 428 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 428 odst. 2 písm. f) o. s. ř. je exekučním titulem notářský zápis prohlášený zákonem za vykonatelný soudní exekucí. Ustanovení § 17 zák. č. 116/1951 Sb. o státním notářství (dříve § 21 zák. č. 201/1949