Input:

96/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 Archiv

č. 96/2021 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 196
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

  
vyhlašuje

  
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

  
NOUZOVÝ STAV

  
na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
  
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I. tohoto usnesení,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen