96/2018 Sb., Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 96/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2018
o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m), § 24 odst. 9 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) matečnou rostlinou identifikovaná rostlina určená k rozmnožování,
b) kandidátní rostlinou předstupně rostlina, kterou dodavatel navrhuje uznat jako matečnou rostlinu předstupně,
c) matečnou rostlinou předstupně matečná rostlina určená k produkci rozmnožovacího materiálu předstupně,
d) základní matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci základního rozmnožovacího materiálu,
e) certifikovanou matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu,
f) vizuální přehlídkou zkoumání rostlin nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí lupy, stereoskopu či mikroskopu,
g) testem zkoumání jiné než vizuální přehlídka,
h) plodící rostlinou rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti uvedené matečné rostliny,
i) kategorií rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál, konformní rozmnožovací materiál (CAC materiál),
j) přemnožením matečné rostliny nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní vegetativně vyprodukovanou,
k) rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnož, řízek, roub, očko, oddělek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci matečných rostlin a školkařských výpěstků,
l) školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě a produkci ovoce,
m) generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,
n) vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,
o) množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,
p) mikrorozmnožováním množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro diferencovaných vegetativních pupenů nebo diferencovaných vegetativních meristémů odebraných z rostliny,
q) výrazem prakticky bez vad, že vady, které by mohly zhoršovat jakost a užitnou hodnotu daného rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, se vyskytují na úrovni stejné nebo nižší, než je úroveň, jakou lze očekávat při dodržení osvědčených postupů jejich
 
 Nahoru