Input:

96/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, platné do 31.12.1980 Archiv

č. 96/1968 Sb., Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, platné do 31.12.1980
[zrušeno č. 152/1980 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 28. června 1968
o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Ministerstvo financí na základě zmocnění v čl. I zákona č. 90/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, v § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, v § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a v § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, mění a doplňuje prováděcí předpisy k těmto zákonům takto:
§ 1
(1) V souvislosti s úpravou přídavků na děti a výchovného se uznává za vyživovanou osobu pro účely snížení daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a daně z příjmů obyvatelstva z celkového počtu dětí, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, pouze jedno dítě.1)
(2) Za vyživované osoby se dále uznávají děti
a) z rozvedeného manželství,
b) z manželství, kde poplatník - aniž byl rozveden - trvale nežije s manželem ve společné domácnosti,
c) děti zrozené mimo manželství,

které nežijí s poplatníkem ve společné domácnosti a na něž poplatník platí výživné, jsou-li jinak splněny podmínky pro jejich uznání.2)
(3) Snížení daně podle § 9 zákona o dani ze mzdy se poskytne z důvodu invalidity i těch dětí, které se podle odstavce 1 neuznávají za vyživovanou osobu, jsou-li pro takovéto snížení splněny podmínky.3)
§ 2
Odstavec 48 vyhlášky č. 114/1966 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, se mění takto a zní:
„(48) Snížení daně se poskytne poplatníkům, kteří mají nezletilé děti (vlastní i osvojené, vnuky), žijí-li s poplatníkem ve společné domácnosti. Náleží-li poplatníku nebo jiné osobě přídavky na tyto děti nebo výchovné, přihlíží se při snížení daně pouze k jednomu dítěti. Pro snížení daně není rozhodující, mají-li vlastní příjmy či nikoliv.“
§ 3
(1) Děti, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, se uznají za vyživované osoby jen za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené pro jejich uznání4) a poplatník předloží písemné prohlášení o tom, že jemu, ani jiné osobě nebo organizaci nenáleží přídavky na tyto děti ani výchovné.
(2) Prohlášení podle předchozího odstavce předloží poplatník
a) u daně ze mzdy plátci při uplatnění nároku a každoročně nejpozději do konce prosince pro příští kalendářní rok,
b) u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti výplatnímu místu nejpozději do konce ledna pro běžný kalendářní rok,
c) u daně z příjmů obyvatelstva národnímu výboru současně s podáním přiznání k této dani za uplynulý rok,
d) u zemědělské daně národnímu výboru současně s podáním přiznání k této dani pro běžný rok.
§ 4
(1) Částka vlastního příjmu, která je rozhodující pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem u daně ze mzdy, u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a u daně z příjmů obyvatelstva, uvedená
a) v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 a odst. 10 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se zvyšuje na 500 Kčs