Input:

R 96/1968; Pracovní poměr Garance

č. 96/1968 Sb. rozh.
I když se pracovník nedožadoval ve lhůtě tří měsíců úpravy původního pracovního posudku, může se jí dožadovat proti jakémukoli dodatku k takovému pracovnímu posudku do tří měsíců ode dne, kdy se dověděl o obsahu dodatku (§ 60 odst. 2 zák. práce); to platí tím spíše, jestliže organizace uvedla v dodatku skutečnosti a okolnosti, které nebyly obsaženy v původním pracovním posudku.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. 6. 1968, 6 Cz 25/68.)
Žalobce byl v pracovním poměru u žalovaného do 31. 5. 1966. Po skončení pracovního poměru zaslal žalovaný novému zaměstnavateli žalobce pracovní posudek ze dne 6. 6. 1966; žalobce se o tomto posudku, jehož opis mu nebyl zaslán, dověděl dne 22. 8. 1966. Protože s obsahem tohoto posudku nesouhlasil, požádal tehdejšího ředitele žalovaného o změnu pracovního posudku; návrh rozhodčímu orgánu na úpravu tohoto posudku nepodal. Žalovaný zaslal pak dne 10. 1. 1967 zaměstnavateli žalobce dodatek k původnímu posudku, označený jako zdůvodnění k pracovnímu posudku, sepsanému dne 6. června 1966". Dne 25. 1. 1967 podal žalobce návrh rozhodčímu orgánu na úpravu původního posudku ze dne 6. 6. 1966 a jeho doplňku ze dne 10. 1. 1967. Po bezvýsledném rozhodčím řízení jednal ve věci okresní soud v Mělníku, který rozsudkem z 24. 4. 1967 žalobu zamítl s odůvodněním, že byl návrh na úpravu pracovního posudku podán opožděně, totiž po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se žalobce o pracovním posudku dověděl; za tento den považoval den 22. 8. 1966.
K odvolání žalobce potvrdil krajský soud v Praze rozsudkem z 21. 7. 1967 rozsudek soudu prvního stupně, když se ztotožnil s jeho názorem.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl rozsudky soudů obou stupňů - pokud jimi byl zamítnut návrh na úpravu pracovního posudku ze dne 10. 1. 1967 - porušen zákon a v uvedeném rozsahu je zrušil.
Z odůvodnění:
Žádný ze soudů obou stupňů nezdůvodnil, proč pokládá návrh za opožděně podaný také ohledně dodatku k pracovnímu posudku ze dne 10. 1. 1967; zřejmě vycházely oba soudy ve shodě se žalovaným z toho, že tento doplněk nebyl žádným novým posudkem, nýbrž pouze zdůvodněním původního posudku ze dne 6. 6. 1966.
Nesouhlasí-li pracovník s obsahem posudku o své pracovní činnosti, může se domáhat do tří měsíců ode dne, kdy se o posudku dověděl, u rozhodčího orgánu, aby organizace přiměřeně upravila tu část posudku, jejíž nesprávnost namítá (§ 60 odst. 2 zák. práce). Účelem tohoto ustanovení je zajistit pracovníku ochranu proti nesprávnému nebo nepravdivému

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací