Input:

96/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a v Bratislavě, platné do 31.12.1998 Archiv

č. 96/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a v Bratislavě, platné do 31.12.1998
[zrušeno č. 111/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 11. září 1961,
kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s předsedou Státní plánovací komise podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., a k provedení vládního usnesení ze dne 9. prosince 1959 č. 1054:
ČÁST I
Obecná ustanovení
§ 1
Instituty národohospodářského plánování (dále jen „instituty“) jsou fakultami vysokých škol ekonomických v Praze a v Bratislavě.
§ 2
Činnost institutů řídí ministerstvo školství a kultury ve spolupráci se Státní plánovací komisí, zejména pokud jde o otázky organizace a obsahu studia jakož i přijímání posluchačů.
ČÁST II
Úkoly institutů
§ 3
(1) Instituty připravují a školí vysoce kvalifikované odborníky pro řízení a plánování národního hospodářství, a to zejména pro:
a) aparát Státní plánovací komise,
b) ministerstva a ostatní ústřední orgány,
c) krajské národní výbory, popř. též pro vedoucí funkce na okresních národních výborech,
d) vědeckovýzkumné ústavy s ekonomickým zaměřením.
(2) Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 připravuje a školí institut Vysoké školy ekonomické v Praze též odborníky pro úkoly zahraniční hospodářské a plánovací expertizy, institut Vysoké školy ekonomické v Bratislavě též odborníky pro aparát Slovenské plánovací komise a komisí Slovenské národní rady.
(3) Při své činnosti oba instituty úzce spolupracují.
§ 4
(1) K plnění svých úkolů instituty organizují zejména tyto formy studia:
a) postgraduální jednoleté až dvouleté studium zásadně pro pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním (na přechodnou dobu též pro dřívější absolventy dlouhodobých kursů při vysokých školách ekonomického směru), zaměřené na rozšíření a doplnění poznatků v řízení a plánování národního hospodářství, popř. též na doplnění chybějících ekonomických znalostí;
b) studium příslušných oborů ve vědecké aspirantuře.
(2) Instituty dále organizují:
a) tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace „promovaného ekonoma“;
b) krátkodobé účelové kursy a semináře se speciálním zaměřením podle aktuálních potřeb národního hospodářství pro vybrané pracovníky příslušných pracovních úseků praxe bez ohledu na jejich předchozí vzdělání;
c) speciální jazykové studium zaměřené především na bezpečné ovládání národohospodářské terminologie.
(3) O zahájení výuky v jednotlivých formách studia uvedených v odstavci 1 a v odstavci 2 písm. a)