Input:

R 96/1957; Garance

č. 96/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodovanie o žalobnom návrhu na vydanie náhradných pozemkov za pozemky pojaté do HTÚP nepatrí na konanie na všeobecných súdoch.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. mája 1955, Cz 241/57.)
V žalobe bolo uvedené, že pozemky žalobcov pare. č. 39, 118 a 119 kat. úz. V. užívá bez ich súhlasu žalované jednotné roľnícke družstvo. Žalobcovia domáhali sa preto toho, aby im ich žalovaný účastník vydal do držby a užívania. Na pojednávaní 14. marca 1956 trvali síce na žalobe, avšak ju doplnili tým, že im nezáleží na tom, na ktorom mieste im bude pôda pridelená.
Ľudový súd v Považskej Bystrici zistil, že žalobcovia užívali pozemky, o ktoré ide, až do roku 1952, keď v dôsledku vykonanej hospodársko-technickej úpravy pôdy dostali sa do užívania žalovaného jednotného roľníckeho družstva, a zaviazol žalované roľnícke družstvo, aby vydelilo do užívania žalobcom pozemky vo velkosti parciel č. 39, 118, 119 kat. úz. V. v primeranej akosti v katastrálnom území V., a to do októbra 1956.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa nepochybného zistenia súdu žalované jednotné roľnícke