Input:

R 96/1956; Garance

č. 96/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Výrok rozsudku, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi služobné požitky od 15. júla do 30. septembra 1954, je neurčitý. Súd musí určiť vo výroku presnú peňažnú sumu, ktorú je povinný žalovaný zaplatiť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. apríla 1956, Cz 110/56.)
Žalobkyňa bola zamestnaná u žalovaného národného podniku ako úradníčka do 15. júla 1954, keď bola predčasne prepustená podľa ustanovenia § 34 č. 1 zák. č. 154/193j4 Zb. o súkromných zamestnancoch. Na súde sa domáhala určenia, že výpoveď jej daná platí ku koncu kalendárneho štvrťroka, t. j ."k 30. septembru 1954 a že po tento čas je žalovaný národný podnik povinný platiť jej doterajšie mesačné požitky.
Ľudový súd v Novej Bani došiel k záveru, že predčasné prepustenie žalobkyně bolo právne neúčinné a žalobe vyhovel. Vo výroku rozsudku vyslovil, že žalobkyňa má nárok na pracovné požitky za čas od 15. júla 1954 do 30. septembra 1954, bez toho že by číselne určil výšku služobných požitkov, ktoré je žalovaná strana povinná žalobkyni z titulu