95/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 95/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH
Čl. I
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „v souladu s právem Evropských společenství1“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.“.
2. V § 1 odst. 1 se slova „provozovatele poštovních služeb, který poskytuje“ nahrazují slovy „těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost zajišťovat“.
3. V § 1 odst. 2 se slova „podle podmínek stanovených tímto zákonem za účelem“ nahrazují slovy „za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímž účelem je“.
4. V § 2 písm. a) se slova „písemnosti nebo jiné“ zrušují.
5. V § 2 písm. b) se slova „spočívající v“ nahrazují slovy „ , jejímž účelem je“.
6. V § 2 písm. c) se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.
7. V § 2 písm. f) se slova „poštovních podmínek“ nahrazují slovy „poštovní smlouvy“.
8. V § 2 písm. g) se slova „ , a to způsobem stanoveným v poštovních podmínkách“ zrušují.
9. V § 2 písm. h) se slova „poštovních podmínek“ nahrazují slovy „poštovní smlouvy“.
10. V § 2 písm. i) se slova „mezinárodní službou služba svými podmínkami“ nahrazují slovy „zahraniční poštovní službou služba svou povahou“ a slova „která spočívá v dodání písemností, jiných“ se nahrazují slovy „jejímž účelem je dodání“.
11. V § 2 písmeno j) zní:
„j) základními službami poštovní služby a zahraniční poštovní služby, které jsou vzhledem k potřebám veřejnosti pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle tohoto zákona,“.
12. V § 2 se doplňují písmena k) až m), která znějí:
„k) zahraničním provozovatelem ten, kdo se v zahraničí v součinnosti s provozovatelem podílí na poskytnutí poštovní služby do zahraničí,
l) písemností sdělení v písemné podobě na listině určené konkrétní osobě,
m) poštovním podáním převzetí poštovní zásilky nebo poukazované peněžní částky provozovatelem k poskytnutí poštovní služby.“.
13. § 3 zní:
㤠3
Poskytovat za úplatu služby, jejichž účelem je vydání písemnosti předem určené osobě, nebo takové služby nabízet, lze jen za podmínky, že jsou nebo mají být poskytovány podle tohoto zákona. To neplatí,
a) jde-li o službu poskytovanou na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky,
b) jde-li o službu, jejímž účelem je vydání průvodních listin spolu s věcmi, jichž se týkají,
c) jestliže je vydání písemnosti předem určené osobě součástí služby jiné povahy a nelze je s ohledem na účel zajišťovat v rámci samostatné poštovní služby,
d) jde-li o službu, při níž
 
 Nahoru