95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění účinném k 1.5.2016

95/2004 Sb.  Zákon o podmínkách získávání a uznávání odbor…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 95/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 3 mění odst. 2 a 3, ruší slova v § 28 a § 37
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 29 odst. 1
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 94 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 338/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 2 písm. a)
346/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 37 novlizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství1) a upravuje
a) podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice,
b) celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
c) uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
1. osob, které získaly způsobilost v jiném členském státě než v České republice (část sedmá),
2. osob uvedených v části osmé a
d) volné poskytování služeb
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru