Input:

č. 95/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 95/1956 Sb. rozh. obč.
Ustanovenie § 151 ods. 2 o. s. p. neoprávňuje súd, aby vymáhatefnosť prisúdenej pohľadávky viazal na odkladaciu podmienku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 5. apríla 1956, Cz 97/56.)
Žalobca sa domáhal na žalovanom jednotnom roľníckom družstve zaplatenia salda 51.396,88 Kčs vyplynuvšieho z obchodného spojenia.
Žalované družstvo uznalo, že hospodárske stroje, ktorých zaplatenie žalobca požaduje, u žalobcu objednalo a že stroje boli mu i dodané. Namietalo, že tieto stroje až na „cirkulár“ mu boli vykúpené Okresným národným výborom v Š. pre STS, bolo ochotné zaplatiť za vykúpené stroje toľko, koľko zaplatí jemu STS. Cenu cirkulára, ktorý nebol vykúpený, počítal ľudový súd v nových peniazoch 819,08 Kčs.
Ľudový súd v Šahách prisúdil žalobcovi 819,06 Kčs s prísl. bezpodmienečne, naproti tomu zvyšok uložil družstvu zaplatiť do 15 dní počítaných odo dňa, „keď JRD dostane túto sumu zaplatenú od STS“.
Žalobca sa odvolal proti zamietavej čiastke rozsudku a žiadal prisúdenie ďalších 9.948,40 Kčs s prísl.
Krajský súd v Ban. Bystrici rozhodnutie ľudového súdu potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákonä podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom Ľudového súdu v Šahách a rozsudkom Krajského súdu v Ban. Bystrici, pokiaľ nimi bolo určené, že 15 dňová lehota na zaplatenie zvyšku sa počíta odo dňa, „keď JRD dostane túto sumu zaplatenú od STS“, bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 151 ods. 2 o. s. p. môže súd určiť na splnenie kratšiu alebo dlhšiu lehotu než 15 dní, poprípade môže vysloviť prípustnosť splnenia v splátkach.
Toto zákonné ustanovenie však nedáva súdu oprávnenie, aby mohol vymáhateľnosť celej prisúdenej pohľadávky viazať na odkladaciu podmienku.
Nejde tu o prípad § 220 obč. zák., podľa ktorého je vykonateľnosť vzájomného plnenia podmienená tým, že strana vymáhajúca buď sama svoj záväzok splnila, buď je hotová záväzok splniť.. Podmienka by mohla mať podklad iba v hmotnom práve, ale pokiaľ by sa nesplnila, nebola by zažalovaná pohľadávka splatnou (§ 150 o.