Input:

č. 95/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 95/1955 Sb. rozh. tr.
Soud nesmí přihlížet k výpovědi svědka učiněné v přípravném řízení, a to ani k jeho výpovědi před orgánem povolaným k vyhledávání (na př. před bezpečnostním orgánem), jestliže svědek při hlavním líčeni použil podle § 111 tr. ř. práva odepřít výpověď. Soud však může v takovém případě přihlížet k důkazům o tom, jaké údaje učinil svědek mimo hlavní líčení a mimo přípravné řízem o skutečnostech, jež jsou předmětem žaloby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 2. března 1955, 3 To 55/55.)
Lidový soud v Liberci zprostil obviněného žaloby pro trestný čin soulože mezi příbuznými podle § 242 tr. zák. Svoje rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že osmnáctiletá dcera obviněného, s níž podle tvrzení žaloby obviněný souložil, se vzdala při hlavním líčení podle § 111 odst. 1 tr. ř. svědectví, takže soud neměl bezpečného podkladu pro odsouzení obviněného. Pouhé podezření manželky obviněného, že obviněný, který je jí nevěrný, souložil s dcerou, takový podklad bez dalšího zjednat nemůže, a to tím méně, že podezření vyslovené s její strany i ohledně druhé starší dcery se ukázalo neopodstatněným a mladší dcera obviněného nejprve při výslechu u bezpečnostních orgánů tvrdila, že s nikým nesouložila a teprve potom v rozporu s tím usvědčovala obviněného, při čemž bylo zjištěno, že v době, kdy prý s obviněným souložila, byla opilá. (Protokol o výslechu dcery obviněného provedeném v přípravném řízení před bezpečnostními orgány čten při hlavním líčení nebyl.)
Krajský soud zamítl odvolání okresního prokurátora.
Z odůvodnění:
Odvolání okresního prokurátora dovozuje, že není správný závěr prvého soudu, podle něhož neměl pro odsouzení obviněného dostatečného podkladu vzhledem k tomu, že se dcera obviněného podle § 111 odst. 1 tr. ř. vzdala svědectví. Podle odvolatelova tvrzení tato svědkyně ve své výpovědi před veřejnou bezpečností – jak vyplývá z protokolu sepsaného o tom bezpečnostními orgány – jasně a určitě vylíčila, jak k souloži mezi ní a obviněným došlo a od své svědecké výpovědi upustila při hlavním líčení jen proto, že obviněný je jejím otcem. Odvolatel dále dovozuje, že se proto měl soud opřít o výpověď dcery obviněného učiněné v přípravném řízení.
S vývody odvolání nelze souhlasit.
Svědkyně jako dcera obviněného použila při hlavním líčení zákonného práva odepřít vypovídat jako svědkyně podle § 111 odst. 1 tr. ř. Tento důkaz nemůže být nahrazen protokolem o výpovědi této svědkyně sepsaným v přípravném řízení bezpečnostními orgány, a to ani