Input:

95/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího, platné do 21.7.1959 Archiv

č. 95/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího, platné do 21.7.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. listopadu 1951,
kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího.
Za účelem dalšího zlepšení plánování národního hospodářství a s ohledem na to, že ve spojitosti s reorganisací řízení hospodářství se zvyšuje důležitost úlohy státního úřadu plánovacího, nařizuje vláda republiky Československé podle § 15 odst. 1 zákona č. 60/1919 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):
§ 1.
Státní úřad plánovací jako objektivní orgán vlády plní tyto hlavní úkoly:
a)  vypracovává a předkládá vládě ke schválení návrhy perspektivních, ročních a čtvrtletních státních národohospodářských plánů;
b)  kontroluje plnění vládou schválených státních národohospodářských plánů;
c)  zpracovává z pověření vlády i z vlastní iniciativy jednotlivé problémy národohospodářského rozvoje a předkládá vládě návrhy na jejich řešení;
d)  vypracovává a předkládá vládě ke schválení plány rozdělení hmotných zdrojů a plány zásobování národního hospodářství, jakož i normy spotřeby surovin, materiálu, paliva a energie;
e)  prověřuje plnění vládou schválených plánů rozdělení hmotných zdrojů a plánů zásobování národního hospodářství a kontroluje činnost ministerstev v oblasti zásobování a odbytu;
f)  předkládá vládě ke schválení plány tvorby státních hmotných reserv a provádí kontrolu jejich tvorby a opatrování;
g)  plánuje a organisuje zavádění nové techniky a předkládá vládě ke schválení plány rozvoje a zavádění nové techniky do národního hospodářství;
h)  podává vládě posudky návrhů ve všech otázkách rozvoje národního hospodářství, jež předložila jednotlivá ministerstva vládě k projednání;
ch)  podává vládě posudky o návrzích státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu;
i)  organisuje vědecko-technickou spolupráci a výměnu technických zkušeností se spřátelenými státy;
j)  vypracovává základní směrnice pro plánování cen, koordinuje činnost ministerstev na poli stanovení cen, schvaluje velkoobchodní ceny hlavních druhů výrobků a předkládá vládě ke schválení návrhy maloobchodních cen hlavních druhů zboží hromadné potřeby;
k)  propracovává otázky methodiky a techniky plánování národního hospodářství;
l)  vypracovává a schvaluje methodické pokyny a formuláře pro sestavování státních národohospodářských plánů;
m)  řídí práci ministerstev na poli vypracování norem (standardů) a schvaluje normy (standardy) pro hlavní druhy průmyslových výrobků;
n)  organisuje technicko-hospodářskou expertisu pro nejdůležitější stavby našeho národního hospodářství.
§ 2.
Při vypracování návrhů státních národohospodářských plánů, jakož i při veškeré činnosti na poli plánování rozvoje národního hospodářství vychází státní úřad plánovací z platných zákonů, směrnic a pokynů vlády a zabezpečuje při tom:
a)  neustálý růst výrobních sil a rozvoj národního hospodářství, růst a upevňování socialistického sektoru národního hospodářství, zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících;
b)  upevňování a rozvoj hospodářských styků se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy;
c)  upevňování hospodářské