94/2016 Sb., Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 94/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2016
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“),
g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen „sdělení“).
§ 2
Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Žádost o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu3)
a) adresu elektronické pošty žadatele, pokud nemá ustanoveného odborného zástupce,
b) jméno a příjmení a adresu elektronické pošty odborného zástupce žadatele, byl-li ustanoven,
c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, je-li žadatelem fyzická osoba, která není oprávněna k podnikání, pokud jí byl takový doklad vydán,
d) výčet nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů2) , pro jejichž hodnocení je žádáno o udělení pověření,
e) ověřené kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost žadatele nebo odborného zástupce žadatele pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 odst. 5 až 7 zákona o odpadech,
f) doklad o zaplacení správního poplatku4) .
§ 3
Obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Návrh na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu3)
a) adresu elektronické pošty žadatele, pokud nemá ustanoveného odborného zástupce,
b) jméno a příjmení a adresu elektronické pošty odborného zástupce žadatele, byl-li ustanoven,
c) výčet nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů2) , pro jejichž hodnocení se navrhuje prodloužení platnosti pověření,
d) doklad o absolvování školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů žadatelem nebo odborným zástupcem žadatele,
e) doklad o zaplacení správního poplatku4) .
§ 4
Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Obsahem školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou vždy informace o
a) právních předpisech pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, včetně souvisejících právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie,
b) zařazování odpadů podle Katalogu odpadů,
c) zásadách pro stanovení programu zkoušení odpadů s důrazem na dokumentaci celého procesu vzorkování a nakládání
 
 Nahoru