Input:

94/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, platné do 27.5.1996 Archiv

č. 94/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, platné do 27.5.1996
[zrušeno č. 37/1997 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. června 1969
o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
Dne 16. srpna 1968 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Národní shromáždění a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bukurešti dne 7. května 1969.
Podle svého článku 11 vstoupila Smlouva v platnost dnem 7. května 1969.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
Československá socialistická republika a Rumunská socialistická republika,
rozhodnuty neustále rozvíjet a prohlubovat vztahy bratrského přátelství a všestranné spolupráce mezi oběma státy,
hluboce přesvědčeny, že rozvoj přátelských vztahů, spolupráce a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou odpovídá životním zájmům národů obou států a celého socialistického společenství,
rozhodnuty upevňovat jednotu a internacionální solidaritu všech zemí socialistického společenství, spočívající na totožnosti společenského zřízení, na jednotě základních cílů a tužeb a vzájemné podpoře v boji proti imperialismu,
konstatujíce, že Varšavská smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 14. května 1955 byla uzavřena jako odpověď na hrozby vojenského seskupení NATO, a pevně rozhodnuty jednat v souladu s Varšavskou smlouvou po dobu její platnosti,
důsledně uplatňujíce politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením,
usilujíce o upevnění míru a bezpečnosti v Evropě a o zabránění agrese sil imperialismu, militarismu a revanšismu,
vedeny cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,
vysoce oceňujíce úlohu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou rumunskou ze dne 21. července 1948 v rozvoji přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma státy,
berouce v úvahu zkušenosti a výsledky, kterých obě země dosáhly při budování socialismu, současný stav a možnosti dalšího rozvoje politické, hospodářské a kulturní spolupráce, jakož i změny, které nastaly v Evropě a ve světě,
se rozhodly uzavřít tuto Smlouvu a za tím účelem se dohodly takto:
Článek 1
Vysoké smluvní strany budou v souladu se zásadami socialistického internacionalismu, svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti, nevměšování do vnitřních věcí, vzájemných výhod a vzájemné soudružské pomoci upevňovat vztahy tradičního přátelství a všestranné spolupráce mezi oběma státy.