Input:

94/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, platné do 31.10.1968 Archiv

č. 94/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, platné do 31.10.1968
[zrušeno č. 140/1968 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 26. listopadu 1966
o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., podle § 33 odst. 3 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školského zákona), podle § 19 odst. 3 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a na základě zmocnění daného usnesením vlády ze dne 2. listopadu 1966 č. 398:
§ 1
Rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracovníků, členů jednotných zemědělských družstev a členů výrobních družstev, které doporučila organizace ke studiu na vzdělávacích zařízeních nebo v kursech, aby získali určitý stupeň vzdělání nebo si rozšířili nebo prohloubili dosažený stupeň vzdělání, popřípadě odbornou kvalifikaci.
(2) Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle této vyhlášky přísluší studujícím při zaměstnání ve všech formách studia.
ČÁST prvá
Pracovní úlevy
§ 2
Pracovní úlevy pro studující na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích
Organizace poskytnou studujícím na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích tyto pracovní úlevy:
a) čtyři hodiny pracovního volna týdně s náhradou mzdy s výjimkou učitelů, jimž náleží dvě hodiny týdně z normální míry vyučovací povinnosti, a vychovatelů, jimž náleží tři hodiny týdně z přímé výchovné práce;
b) jeden týden pracovního volna s náhradou mzdy v každém školním roce k přípravě a vykonání zkoušek;
c) jeden týden pracovního volna bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na studijních soustředěních (laboratorních cvičeních, praktikách, praxi), jsou-li součástí učebního plánu;
d) na přípravu a vykonání maturitní zkoušky (závěrečné umělecké zkoušky)
1. dva týdny pracovního volna bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky není odborná maturitní práce,
2. pět týdnů (tři týdny absolventům škol poskytujících úplné střední vzdělání) pracovního volna bez náhrady mzdy, pokud součástí maturitní zkoušky je odborná maturitní práce.
§ 3
Pracovní úlevy pro studující na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří1)
Organizace poskytnou studujícím na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří tyto pracovní úlevy:
a) čtyři hodiny pracovního volna týdně s náhradou mzdy s výjimkou učitelů, jimž náleží dvě hodiny týdně z normální míry vyučovací povinnosti, a vychovatelů, jimž náleží tři hodiny týdně z přímé výchovné práce;
b) dva týdny pracovního volna s náhradou mzdy v každém školním roce na přípravu a vykonání zkoušek;
c) jeden týden pracovního volna bez náhrady mzdy ve školním roce k účasti na

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací