Input:

94/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků, platné do 27.5.1964 Archiv

č. 94/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků, platné do 27.5.1964
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 22. června 1960
o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
Ministr financí stanoví v dohodě s ministry zemědělství, potravinářského průmyslu, vnitřního obchodu, spotřebního průmyslu a zdravotnictví podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru:
§ 1
Oprávnění výkupci zemědělských výrobků (dále jen „výkupci”) mohou poskytovat jednotným zemědělským družstvům (dále jen „družstva”) peněžní zálohy na jejich plánované tržby za smluvní dodávky zemědělských výrobků za podmínek a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou.
§ 2
(1)  O poskytnutí peněžní zálohy může požádat družstvo příslušného výkupce, nemá-li dočasně dostatek vlastních finančních prostředků.
(2)  Potřebnou výši peněžních záloh a jejich vypořádání zahrne družstvo do svého celoročního výrobně finančního plánu.
(3)  Podle skutečné potřeby požádá družstvo, které plánovalo potřebu peněžních záloh, příslušného výkupce o poskytnutí zálohy písemnou žádostí doporučenou místním národním výborem a opatřenou vyjádřením Státní banky československé.
(4)  Výkupce na podkladě této žádosti rozhodne o poskytnutí zálohy.
(5)  V naléhavých případech může družstvo požádat výkupce o poskytnutí peněžité zálohy i když s ní nepočítalo ve svém celoročním výrobně finančním plánu; přitom se bude postupovat podle předchozích odstavců 3 a 4.
(6)  Družstvu může být dán na jeho žádost již při uzavírání smlouvy o výrobě a dodávce zemědělských výrobků na příslušný rok příslib na poskytnutí zálohy; v tomto případě bude příslib součástí uvedené smlouvy.
§ 3
Maximální výše celkové zálohy, kterou výkupce poskytne, je vyjádřena u jednotlivých zemědělských výrobků procenty plánované tržby za jejich smluvní dodávku a činí:
a)  u cukrovky a čekanky 30%, a to 10%, a to 10% po zasetí, 20% po vyjednocení a druhé okopávce,
b)  u chmele 50%, a to 20% po provedení řezu a 30% před