Input:

R 94/1956; Garance

č. 94/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Sjedná-li za účastníka soudní smír zmocněnec, který se nemohl vykázat plnou mocí podle § 34 o. s. ř., nemůže soud smír takto sjednaný podle §§ 75, 76 o. s. ř. schválit, pokud zmocněncem nebyla soudu předložena plná moc.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12 dubna 1956, Cz 34/56).
Jednotné zemědělské družstvo v B. odebralo dne 26. ledna 1953 na stavbu kravína 13000 kusů cihel z cihelny v P. Na tento materiál obdrželo fakturu ze dne 13. ledna 1953 od národního podniku Staviva, krajského závodu v H. B. Ještě před dodáním cihel byla tato faktura stornována dopisem ze dne 23. ledna 1953 s tím, že dodávku bude znovu fakturovat odbytová základna v P. Jednotné zemědělské družstvo však přesto dodané cihly zaplatilo prostřednictvím Státní banky československé dne 3. února 1953 národnímu podniku Staviva Okresní stavební komunální podnik v Ž., jemuž náleží cihelna, ze které byly cihly odebrány, vystavil pak sám jednotnému zemědělskému družstvu fakturu z 15. dubna 1955. Tuto fakturu družstvo neproplatilo, ooněvadž již cihly zaplatilo národnímu podniku Staviva. Okresní stavební komunální podnik v Ž. podal proto na družstvo žalobu o zaplacení 4205,20 Kčs s přísl.
Při ústním jednání dne 9. srpna 1955 byl vyslechnut zástupce družstva účetní J. Š., který namítal, že zažalovaná pohledávka byla zaplacena. Nakonec však uzavřel smír, kterým se družstvo zavázalo zaplatit žalobci zažalovanou pohledávku. Smír byl uzavřen pod podmínkou, že nebude do 17. srpna