Input:

č. 94/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 94/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Prejednaniu dedičstva nie je na prekážku okolnosť, keď jeden z dedičov tvrdí, že celý poručiteľov nehnuteľný majetok, ktorý bol jedine predmetom dedičstva po ňom, kúpil od neho ešte za jeho života, čo však ostatní dedičia zapierajú.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 14. apríla 1954, Co 413/54.)
Štátne notárstvo v Humennom vydalo uznesenie, v ktorom zistilo, že po poručiteľke neostal nesporný nlajetok, ale len sporné aktíva a konanie až do vyriešenia sporných položiek zastavilo v zmysle § 320 o. s. p. V odôvodnení uviedlo, že syn poručiteľky predložil kúpnu zmluvu, podľa ktorej celý nehnuteľný majetok poručiteľky, teda predmet dedičstva, kúpil od nej za jej života. Táto zmluva nebola dedičmi uznaná za platnú. Keby zmluva bola platná, poručiteľka by nemala v čase smrti nehnuteľnosti. Podľa § 328 o. s. p. keď niektorá položka majetku je sporná, treba sa obmedziť na vyznačenie spornosti. Keďže v tomto konaní nebol zistený nesporný majetok a tiež v otázke pasív nebola dohoda, bolo treba konanie zastaviť podľa § 320 ó. s. p., lebo niet nesporného majetku. Dedičia, ktorí žiadali začatie pre jednania dedičstva, môžu napadnúť predmetnú zmluvu a žiadať vyrieknutie toho, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. V prípade, že v rozsudku bude vyslovené, že nehnuteľnosti patria do dedičstva a že zmluva je neplatná, bude možno prejednať dedičstvo.
Krajský súd na sťažnosť dediča uznesenie štátneho notárstva zrušil a uložil mu, aby projednalo dedičstvo podľa §§ 323 a nasl. o. s. p.
Z odôvodnenia:
Tvrdenie jedného zo zákonných dedičov,