R 93/2018; Incidenční spory. Insolvence. Odporovatelnost

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 93/2018 Sb. rozh.
Insolvence, Incidenční spory, Odporovatelnost
§ 237 odst. 1 IZ, § 239 odst. 1 IZ, § 240 IZ, § 332 odst. 1 obch. zák.
Osobou, která ve smyslu § 237 odst. 1 insolvenčního zákona měla prospěch z dlužníkova neúčinného právního úkonu, je i osoba (věřitel), které dlužník ve smyslu § 332 odst. 1 obch. zák. splnil dluh (jako „třetí osoba“) za jejího dlužníka.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 363/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.363.2015.1)
Nejvyšší soud odmítl dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 9. 2014, sp. zn. 15 Cmo 72/2010, v rozsahu, v němž směřovalo proti té části prvního výroku, kterou odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení, jakož i v rozsahu, v němž směřovalo proti druhému výroku o nákladech odvolacího řízení; jinak dovolání zamítl.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem ze dne 17. 2. 2010, č. j. 52 CmI 20/2009-13, rozhodl Krajský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) o odpůrčí žalobě Mgr. M. K., jako insolvenčního správce dlužníka K. D., spol. s r. o. (dále též jen „dlužník K“), směřující vůči žalovanému J. M., tak, že:
[1] Určil, že převod částky 14,5 milionu Kč z účtu dlužníka K vedeného u GE Money Bank, a. s., pobočka P. (dále jen „banka G“), na účet žalovaného vedený u C. E. plc (dále jen „banka C“), ze dne 2. 1. 2008 je neúčinným právním úkonem (bod I. výroku).
[2] Uložil žalovanému vydat do majetkové podstaty dlužníka K částku 14,5 milionu Kč (bod II. výroku).
[3] Nepřiznal žalobci náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).
2. Insolvenční soud při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel zejména z toho, že:
[1] K insolvenčnímu návrhu dlužníkova věřitele došlému insolvenčnímu soudu dne 6. 5. 2008 (a podanému původně u místně nepříslušného Městského soudu v Praze dne 5. 2. 2008) insolvenční soud usnesením ze dne 10. 11. 2008, č. j. KSPH 37 INS 326/2008-A-38, zjistil úpadek dlužníka K. Současně prohlásil konkurs na majetek dlužníka K a insolvenčním správcem dlužníka K ustanovil Mgr. M. K.
[2] Žalovaný nepřihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka K žádnou pohledávku.
[3] Dlužník K je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze od 27. 1. 1995. K témuž datu byli zapsáni v obchodním rejstříku jako jednatelé a společníci dlužníka K žalovaný, J. Z. a V. K. K výmazu jmenovaných z obchodního rejstříku došlo k 9. 1. 2008, kdy byl jako nový jednatel dlužníka K zapsán Mgr. Z. S. posléze (od 23. 1. 2008) zapsaný také jako společník dlužníka K. V době od 9. 1. 2008 do 23. 1. 2008 byl jako jediný společník dlužníka K zapsán v obchodním rejstříku R. L. K výmazu Z. S. z obchodního rejstříku došlo 30. 5. 2008, kdy se jednatelem a jediným společníkem dlužníka K stal J. P.
[4] Rozhodnutím mimořádné valné hromady dlužníka K z 5. 11. 2007 (dále jen „valná hromada“) byli k témuž dni odvoláni z funkce jednatelů dlužníka K žalovaný, J. Z. a V. K. Současně byl novým jednatelem dlužníka K jmenován Z. S. a v souvislosti s tím byla schválena změna společenské smlouvy.
[5] Valná hromada schválila převody obchodních podílů dosavadních společníků v rozsahu 1/3 ze splaceného vkladu 33 435 000 Kč na R. L., který souhlasil
 
 Nahoru