93/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 93/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se mění takto:
1. Nad § 1 se vkládá nadpis, který zní:
„Díl 1
Úvodní ustanovení“.
2. V § 1 odst. 1 se za slovo „Zákon“ vkládají slova „v souladu s právem Evropských společenství1“ a za slovo „prostředí“ se vkládají slova „a veřejné zdraví (dále jen „posuzování vlivů na životní prostředí“)“.
Poznámka pod čarou č. 1) zní:


„1Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS).
Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 1 odst. 2 se za slovo „záměry“ vkládají slova „a koncepce“.
4. V § 1 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „ , a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti1b“.
Poznámka pod čarou č. 1b) zní:


„1bZákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 2 se slovo „obyvatelstvo“ nahrazuje slovy „veřejné zdraví“.
6. V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
7. V § 3 se na konci písmene c) doplňují slova „nebo koncepce“.
8. V § 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 2) znějí:
„e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy2a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního prostředí,
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22).


2Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
 
 Nahoru