Input:

93/1962 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 93/1962 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy, platné do 30.12.1992
VYHLÁŠKA
ministra hutního průmyslu a rudných dolů
ze dne 21.září 1962
o státní službě pro drahé kovy
Ministr hutního průmyslu a rudných dolů stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 13 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úkolem státní služby pro drahé kovy je řídit a kontrolovat oběh drahých kovů, zajišťovat hospodárné nakládání s nimi, zvyšovat technickou úroveň výroby a chránit zájmy spotřebitelů.
§ 2
Rozsah platnosti
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na zlato, stříbro, platinu a kovy skupiny platinové: paladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium ve stavu ryzím nebo v materiálech tyto kovy obsahujících (dále jen „drahé kovy”).
ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY STÁTNÍ SLUŽBY PRO DRAHÉ KOVY
§ 3
(1)  Ústředním orgánem státní služby pro drahé kovy je ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů.
(2)  Ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů je podřízená státní zkušebna pro drahé kovy v Praze s pobočkami v Jablonci nad Nisou, Brně, Ostravě a Bratislavě (Dále jen „státní zkušebna”).
§ 4
Úkoly ústředního orgánu státní služby pro drahé kovy
Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů plní zejména tyto úkoly:
a)  organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy a kontroluje ji,
b)  rozhoduje o opravných prostředcích do rozhodnutí státní zkušebny,
c)  schvaluje a přiděluje výrobní značky a etikety.
§ 5
Úkoly státní zkušebny
Státní zkušebně přísluší zejména:
a)  vykonávat dozor v oboru kontroly a zkoušení drahých kovů tím, že
1.  prověřuje, zda jsou plněny předpisy o používání drahých kovů, a činí opatření k odstranění zjištěných závad,
2.  navrhuje příslušným orgánům opatření zajišťující úsporné hospodaření s drahými kovy,
3.  dozírá na dodržování ryzosti slitin při ražbě zlatých a stříbrných československých mincí a na dodržování ryzosti slitin pro účely zubolékařské,
4.  provádí rozbory drahých a přídavných kovů metodou chemicko-analytickou nebo fyzikálně chemickou a koná zkušební práce; o výsledcích zkoušení a vyšetřování dává posudky nebo osvědčení (dále jen „osvědčení”),
b)  provádět prubířské rozbory a rozhodčí zkoušky na platinu, platinové kovy, zlato a stříbro a vydávat o nich osvědčení,
c)  provádět úřední zkoušení ryzosti a předepsaného stavu výrobků zlatnických, stříbrnických a klenotnických z platiny, zlata a stříbra (dále jen „zboží z drahých kovů”) a jejich úřední označování,
d)  provádět úřední zkoušení a označování zlatotepeckých výrobků a slitků zlatých, stříbrných, platinových nebo z platinových kovů, byly-li předloženy ke kontrole,
e)  provádět bezprostřední kontrolu v podnicích, které vyrábějí, opravují, nakupují, skladují nebo prodávají zboží z drahých kovů,
f)  nařídit zajištění zboží z drahých kovů, které uniklo povinné kontrole, a odebírat vzorky materiálů, polotovarů a výrobků z drahých kovů za účelem jejich chemického vyzkoušení,