Input:

93/1961 Sb., Vládní nařízení o spotřebitelských radách, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 93/1961 Sb., Vládní nařízení o spotřebitelských radách, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. srpna 1961
o spotřebitelských radách
Vláda Československé socialistické republiky, vedena snahou rozšířit účast pracujících na řízení socialistického obchodu, nařizuje podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
Zřízení spotřebitelských rad
(1)  Národní výbory mají zajišťovat na úseku zásobování obyvatelstva stále lepší uspokojování jeho potřeb a zvýšení kulturnosti a úrovně obsluhy. Tyto své úkoly mohou plnit jen za větší a účinnější účasti pracujících při řízení vnitřního obchodu zejména přímým působením spotřebitelů na zlepšení služeb prodejen a závodů veřejného stravování. Za tím účelem si národní výbory jako své aktivy zřizují spotřebitelské rady.
(2) Spotřebitelské rady zřizují místní, městské a obvodní národní výbory u prodejen, obchodních domů a závodů veřejného stravování (dále jen „prodejny”). Spotřebitelská rada se zřizuje podle místních podmínek pro jednu nebo několik, nejvíce však 5 prodejen. O zřízení spotřebitelské rady a jejím složení uvědomí národní výbor vedoucího prodejny a ředitelství organizace.
(3)  Okresní národní výbory mohou stanovit, že spotřebitelské rady budou zřizovány i pro provozovny socialistických organizací poskytující služby obyvatelstvu (jako například opravny předmětů, provozovny provádějící údržbářské práce pro obyvatelstvo, čistírny a prádelny); přitom jim stanoví jejich úkoly.
§ 2
Jmenování a odvolávání členů spotřebitelských rad
Členy spotřebitelských rad jmenuje a odvolává místní, městský nebo obvodní národní výbor z řad zákazníků prodejny. Za člena spotřebitelské rady může být jmenován též pracovník dodavatelské nebo výrobní organizace a zástupce společenských nebo jiných organizací. Členství ve spotřebitelské radě je funkcí čestnou.
§ 3
Složení spotřebitelské rady
Počet členů spotřebitelské rady se stanoví podle velikosti, významu, popřípadě počtu prodejen, pro něž byla spotřebitelská rada zřízena. Spotřebitelská rada se skládá nejméně ze 3 členů. Členové spotřebitelské rady si volí předsedu na dobu jednoho roku.
§ 4
Činnost spotřebitelské rady
(1)  Spotřebitelská rada působí návrhy, náměty, radou a pomocí k rozvoji úrovně služeb prodejny, pro niž byla zřízena.
(2)  Za tím účelem sledují její členové práci prodejny, zejména
a)  zda zásobování zbožím je dostatečné a plynulé a upozorňují vedoucí prodejen, popřípadě dodavatele na druhy zboží, kterými prodejna není zásobována, přestože o ně spotřebitelé projevují zájem;
b)  jak dodavatelé plní objednávky prodejen a rozvozové plány, zda objednávka prodejen jsou dostatečné a rozvozové plány z místního hlediska vyhovující;
c)  jak se provádí přejímka zboží a reklamace nekvalitního zboží;
d)  jak je dodržována hygiena v prodejně i u jejích pracovníků;
e)  zda obsluhující personál dodržuje zásady poctivosti a zdvořilosti vůči spotřebitelům a zda jsou řádně a včas vyřizovány připomínky a stížnosti z knihy přání a stížností;
f)  jak je dodržována prodejní doba a zda vzhled prodejny je vyhovující;
g)  zda výkladní skříně jsou vhodně upraveny a ve večerních hodinách řádně osvětleny;
h)  jak je