Input:

R 93/1958; Garance

č. 93/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Náhradu za neoprávnený odber elektriny nie je možné určiť podľa volného uváženia (§ 94 o. s. p.), ale podľa zásad stanovených v §§ 18 a 19 vyhl. Ministerstva palív a energetiky č. 83/1955 Ú. v., o podmienkach pre dodávku a odber elektriny a plynu v drobnom.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 19. februára 1958, Co 1990/57.)
Energetické rozvodné závody, národný podnik v Žiline, uplatnili proti manželom A. Z. a V. Z. nárok na náhradu škody vo výške 14.529,80 Kčs, vzniklej neoprávneným odberom elektriny.
Ľudový súd v Žiline určil výšku škody za neoprávnený odber elektriny podľa volného uváženia v zmysle ustanovenia § 94 o. s. p. sumou 3000 Kčs a zaviazal oboch žalovaných na solidárne zaplatenie tejto sumy, pričom povolil podľa § 151 ods. 1 o. s. p. mesačné splátky vo výške 300 Kčs.
Krajský súd v Žiline zmenil rozsudok súdu prvej stolice tak, že žalovaných zaviazal zaplatiť solidárne žalobcovi sumu 12.509,20 Kčs s príl., v.mesačných splátkach po 300 Kčs.
Odôvodnenie:
Občiansky súdny poriadok ponecháva hodnotenie dôkazov, t. j. činnosť, ktorou súd stanoví vierohodnosť zpráv, získaných z dôkazov, význam a váhu týchto zpráv pre uznanie, že sú určité skutočnosti zistené, teda činnosť, ktorou súd určuje dôkaznú moc každého dôkazu osobitne a všetkých dôkazov v celku (pórov. Sovietsku učebnicu civilného procesu, str. 253 a nasl.) volnej úvahe súdu, ktorý má rozhodnúť podľa zákona, riadiac sa svojím presvedčením.
Zásada voľného hodnotenia dôkazov vzťahuje sa na hodnotenie dôkazov už vykonaných, na základe ktorých súd zistí skutočnosti potrebné pre rozhodnutie sporu alebo dôjde k záveru, že tieto skutočnosti nie je možné zistiť (§ 93 o. s. p.). Niekedy sa však môžu vyskytnúť prípady, kedy je zistený bezpečne základ nároku (dôvod), avšak výšku tohto nároku nie je možné zistiť alebo vôbec alebp s nepoměrnými ťažkosťami (§ 94 o. s. p.). V takých prípadoch pripúšťa zákon, aby súd zistil výšku uplatňovaného nároku bez vykonania dôkazov len podľa voľného uváženia a je viazaný len potiaľ, že nesmie prekročiť uplatňovanú