Input:

č. 93/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 93/1957 Sb. rozh. tr.
Priestupky proti ochrane obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 63 ods. 1 a § 63 ods. 2 tr. zák. spr. sú samostatné priestupky. Preto jeden skutok spočívajúci v porušení zákazu alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru v zmysle § 63 tr. zák. spr. môže byť kvalifikovaný buď podľa prvého odseku § 63 tr. zák. spr., ak sa páchateľ dopustil tohto priestupku z nedbanlivosti (§ 4 ods. 1 tr. zák. spr.), alebo podľa druhého odseku § 63 tr. zák. spr., ak sa páchateľ dopustil tohto priestupku úmyselne.
Kto tovar získaný priamym páchateľom (spolupáchateľom) tým, že bol tento ‚tovar proti zákazu s cudziny dovezený alebo prevezený, teda tovar získaný priestupkom podľa § 63 ods. 1, alebo ods. 2 tr. zák. spr. na seba alebo na niekoho iného prevedie (alebo ukryje), dopúšťa sa priestupku podielnictva podľa § 65 tr. zák. spr.
Ustanovenie § 134 písm. d) tr. por. (§ 138 ods. 1 tr. por.) platí aj pre rozsudok odvolacieho súdu, ak odvolací súd zrušuje rozsudok prvej stolice a sám hneď vo veci rozhodne, t. j. ak obžalovaného uznáva vinným alebo tohto od obžaloby oslobodzuje. Nestačí teda, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvej stolice vo výroku o vine a uviedol iba, že sa skutok v tomto rozsudku uvedený překvalifikuje podľa iného ustanovenia zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. septembra 1957, 2 Tz 120/57.)
Ľudový súd v Skalici uznal obžalovaného vinným trestným činom násilia na verejnom činiteľovi, pričom uviedol, že sa tým obžalovaný dopustil trestného činu podľa § 187 ods. 1 písm. b) tr. zák. (namiesto ustanovenia § 177 ods. 1 písm. b) tr. zák.]. Ďalej uznal ľudový súd obžalovaného vinným priestupkom proti ochrane obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 63 ods. 1, 2 tr. zák. spr. Podľa odôvodnenia rozsudku ľudového súdu obžalovaný sa trestného činu dopustil tým, že v podnapitom stave napadol príslušníka verejnej bezpečnosti, ktorého ohrožoval vreckovým nožom, ktorý držal v ruke otvorený, a to preto, že ho príslušník verejnej bezpečnosti vyviedol z hostinca von. Priestupok zhľadával ľudový súd v tom, že obžalovaný kúpil od neznámej osoby tri kusy hodiniek, o ktorých vedel, že hodinky táto osoba prepašovala z cudziny. Obžalovaný hodinky potom predal ďalej.
Krajský súd v Bratislave na odvolanie, ktoré podal iba obžalovaný, rozhodol, že sa napadnutý rozsudok ľudového súdu zrušuje vo výroku o vine (právnej kvalifikácii) a skutky obžalovaného kvalifikujú sa ako trestný čin násilia na verejnom činiteľovi podľa § 177 ods. 1 písm. b) tr. zák. a priestupok proti ochrane obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 63 ods. 1, 2 tr. zák. spr. V dôsledku toho zrušil rozsudok ľudového súdu aj vo výroku o treste a obžalovanému uložil ten istý trest, ako ľudový súd.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudky ľudového a krajského súdu a ľudovému súdu nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona dovodzuje porušenia zákona v ustanovení § 177 ods. 3 písm. a) tr. zák., keďže súdy nevyjadrili v kvalifikácii zažalovaného trestného činu okolnosť, že tohto činu obžalovaný sa dopustil so zbraňou.
Rozsudkami obidvoch súdov bol