Input:

R 93/1956; Garance

č. 93/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovení §§ 1, 3 vl. nař. č. 97/1952 Sb. o zániku věcných práv na některých částech národního majetku platí i v případech, kde nemovitost ve státním socialistickém vlastnictví byla svěřena do operativní správy domovních správ podle zákona č. 106/1953 Sb. o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 16. února 1956, 18 Co 90/56.)
Na nemovitosti, která je podle výpisu z pozemkové knihy ve vlastnictví státu, je pod C 3 zapsán vklad doživotního práva požívacího a užívacího pro A. P. a B. P.
Podle spisů předmětná nemovitost je v operativní správě domovní správy.
Lidový soud v Čes. Brodě vyhověl návrhu operativního správce učiněnému podle § 3 vl. nař. č. 97/1952 Sb., o zániku věcných práv na některých částech národního majetku, a vložil do pozemkové knihy výmaz shora uvedeného věcného břemene.
Stížnost obou poživatelů dovozuje, že ustanovení § 1 vl. nař č. 97/1952 Sb. se vztahuje jen na případy, kdy operativním správcem je národní (komunální) podnik, nikoli na případy, kdy operativním správcem je bytová správa.
Krajský soud stížnosti nevyhověl.
Odůvodnění:
Aby národní majetek sloužil co nejúčelněji svému společenskému poslání, zejména plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, svěřuje stát jeho části národním neb komunálním podnikům nebo jiným socialistickým právnickým osobám (§ 103 odst. 1 obč. zák.). Jde o t. zv. operativní správu, jež je svěřována operativním správcům. Operativní správa národního majetku je pak souhrnem oprávnění a povinností, které jsou dány operativnímu správci stran svěřeného majetku, aby mohl pomocí jich plnit plánované úkoly, které mu byly uloženy. Operativním správcem pak jsou samostatné právnické osoby, které jednají svým jménem, avšak jsou zároveň orgány státu (srov. § 9 vyhl. č. 236/1954 Ú. l., vydané podle § 7 odst. 1, § 13 odst. 1, 2, č. 2 a § 17 zák. č. 103/1953 Sb. o bytové výstavbě, udržování a úpravě bytového majetku a jejich financování).
V době, kdy bylo vydáno vládní nařízení č. 97/1952 Sb., byly známy prakticky jen dva typy operativních správců, totiž národní a komunální podniky. Proto ustanovení § 1 cit. vl. nařízení o jiných operativních správcích nehovoří. Postupem doby však v důsledku dalších zákonných úprav vznikly další typy, totiž podniky státního obchodu (vl. nař. č. 3/1953 Sb. o podnicích státního obchodu), podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství (zákon č. 105/ 1953 Sb. o místním průmyslu a komunálním hospodářství),