Input:

č. 93/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 93/1955 Sb. rozh. tr.
K formám sabotážní činnosti kulaka v jednotném zemědělském družstvu.
(Rozhodnutí lidového soudu v Nové Pace z 3. června 1955, T 43/55.)
Lidový soud v Nové Pace uznal obviněného kulaka vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Z odůvodnění:
Obviněný kulak se vloudil do JZD, kde byl dne 1. ledna 1954 přijat za člena. Svou prací, kterou s počátku v družstvu konal, získal si důvěru. 1. dubna 1954 byl jmenován zootechnikem a stal se členem představenstva JZD. Brzy však začal v JZD své rozvratné dílo. Ačkoliv měl dobré odborné znalosti, jež získal návštěvou dvouleté zemědělské školy a dlouholetou zemědělskou prací, neplnil jako zootechnik své povinnosti, nepracoval ku prospěchu družstva, nekontroloval krmné dávky, nestaral se řádně o krmení pro kravín, trpěl, že lepší píci si někteří družstevníci vozili domů a tak rozkrádali družstevní majetek. Následkem toho do kravína přicházela píce horší jakosti, v menším množství a někdy i seno ztuchlé a nahnilé. Obviněný sám do kravína málo kdy docházel, stížnosti družstevníků přehlížel, nápravu, o niž jej žádali, nezjednal. Tak bylo krmivo zašantročováno, takže bylo možno krmit krávy jenom melasou a žitnou slámou a jen malými dávkami sena. Dojivost krav proto nápadně poklesla a dobytek ztrácel na váze. Přesto se obviněný vyjadřoval před některými družstevníky, že dobytek na tom není ještě nijak špatně a že ještě dobře vypadá. Při svých odborných zkušenostech a schopnostech, při svém životním rozhledu a inteligenci věděl, že tím vším podkopává JZD, tedy lidové družstvo, které jako základ vyšší formy zemědělské velkovýroby je chráněno samou ústavou. Obviněný znal dobře význam jednotného hospodářského plánu, věděl, že jedná proti svým povinnostem uloženým mu jako zootechniku a členu představenstva JZD a že neplnění dodávkových úkolů v živočišné výrobě se strany družstva, za kterou odpovídal, bude mít nepříznivý vliv na plnění jednotného hospodářského plánu v zemědělském úseku. Aby zakryl pravý úmysl, upozorňoval sice na těžkosti v JZD, avšak odstranit se je nijak nesnažil. Naopak vítal je, sám je dále trpěl a tím poctivé družstevníky klamal.
Na podzim 1954 a zejména v zimních měsících zašel ve své činnosti ještě dál. Hanobil přímo družstevní myšlenku, zesměšňoval ji a v prosinci 1954 se vysmíval některým družstevníkům, že chodí umazaní, že se moc dřou, ačkoliv jim to stejně nic nevynáší. Tím je zrazoval od jejich snažení ve