Input:

R 93/1955; Garance

č. 93/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak niekto v konaní o prejednanie dedičstva tvrdí, že je tiež poručiteľovým dedičom ako jeho dieťa, ktorého matka nebola za poručiteľa vydatá, avšak poručiteľovo otcovstvo ešte nevie bezpečně preukázať (uznaním otcovstva, rozsudkom), treba ho v zmysle a s účinkami § 331 ods. 2 a 3 o. s. p. upraviť, aby žalobou uplatnil zistenie poručiteľovho otcovstva proti opatrovníkovi ustanovenému podľa § 47 ods. 3 zák. o rod. práve.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 2. novembra 1954, 9 Co 358/54.)
Po poručiteľovi zomrelom bez zanechania závetu ako dedičia prichádzali do úvahy manželka poručiteľova a jeho sestra. Sestra poručiteľa dedičstvo odmietla. V konaní o prejednanie dedičstva uplatňoval dedičský nárok aj A. udávajúc, že poručiteľ bol jeho sploditeľom a k otcovstvu sa dobrovoľne priznal.
Štátne notárstvo v Nitre potvrdilo nadobudnutie dedičstva manželke poručiteľa ako dedičke zo zákona. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedlo, že A. predložil síce mimosudnú pokonávku, podľa ktorej poručiteľ na úplne vyrovnanie alimentačnej povinnosti voči A. sa zaviazal vyplatit istú sumu, niet však ani stopy o tom, že by bol výslovne uznal aj otcovstvo. Keďže ani z výsluchu účastníkov túto okolnosť sa nepodarilo dokázať, bolo treba dedičský nárok menovaného pominúť.
Krajský súd na sťažnosť A. uznesenie štátneho notárstva zmenil tak, že sťažovateľa upravil, aby do 30 dní podal žalobu o zistenie otcovstva proti poručiteľovi a aby v tejto lehote štátnemu notárstvu podanie žaloby preukázal, lebo v opačnom prípade potvrdí štátne notárstvo celé dedičstvo vdove po poručiteľovi. V prípade včasného podania žaloby sa konanie o dedičstvo odkladá do právoplatného vybavenia konania o žalobe.
Z odôvodnenia:
Krajský súd následkom