92/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 92/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. I
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „a směrnice Rady (EU) 2015/2376“.
2. V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:
„Oddíl 1
Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací
§ 12a
Vymezení automatické výměny informací
Automatickou výměnou informací se rozumí pravidelné a systematické poskytování předem určených informací ústředním kontaktním orgánem kontaktnímu místu jiného státu, které probíhá v pravidelných obdobích bez předchozí žádosti.
§ 12b
Předmět automatické výměny informací
(1) Předmětem automatické výměny informací jsou informace
a) podle druhů příjmu a majetku,
b) oznamované finančními institucemi,
c) o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem.
(2) Na základě mezinárodní smlouvy mohou být předmětem automatické výměny informací také informace neuvedené v odstavci 1.
§ 12c
Sdělování informací Evropské komisi
Ústřední kontaktní orgán sdělí jednou ročně Evropské komisi statistické informace o objemu automatických výměn ve vztahu k členským státům. Pokud jsou dostupné, poskytne současně informace o nákladech, přínosech a změnách souvisejících s prováděním této formy mezinárodní spolupráce.
§ 12d
Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací
Ústřední kontaktní orgán přijímá a používá informace od kontaktního místa jiného státu.“.

Dosavadní oddíly 1 až 3 se označují jako oddíly 2 až 4.
3. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Při automatické výměně informací podle druhů příjmu a majetku se poskytují informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného státu podrobeny v tomto jiném státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, a to podle druhů příjmu nebo majetku uvedených v příslušném předpise Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní2a stanovených vyhláškou ministerstva.“.
4. V § 13 odst. 2 a 4 se text „písm. a)“ zrušuje.
5. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
6. V § 13 odst. 5 se text „písm. a)“ zrušuje.
7. V § 13a se slova „Ústřední kontaktní orgán pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného státu“ nahrazují slovy „Při automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se poskytují“.
8. V § 13d odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
9. V § 13d se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Nefinanční entitou se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která
 
 Nahoru